​Helsedirektoratet har i samarbeid med helseforetakene foretatt en gjennomgang av ventelistestatistikken og redegjort for de viktigste utfordringene og foreslått tiltak for å forbedre kvaliteten i ventelistestatistikken.

Bakgrunnen for arbeidet er at det er knyttet usikkerhet til kvaliteten i ventelistestatistikken. Blant annet har Riksrevisjonens kontroll med forvaltning av statlige selskaper pekt på at sykehusene har ulik praksis for når pasientene tas av ventelisten, og det kan medføre at den reelle ventetiden i mange tilfeller er lengre enn hva offisiell statistikk viser.

Utfordringer i ventelistestatistikken

Prosjektet har avdekket flere utfordringer i ventelistestatistikken, og de viktigste er:

  • Henvisningsperiode blir brukt feil slik at et pasientforløp splittes i flere henvisningsperioder. Da vil volumtallene i statistikken bli for høye, eksempelvis for antall nyhenviste og ordinært avviklede.
  • Det er ulik forståelse av når ventetid slutt skal settes ved utredningsstart, og når ventetid slutt skal settes ved behandlingsstart.
  • Det mangler like og sammenlignbare målepunkter både mellom og innenfor pasientgrupper.

Tiltak for å forbedre kvaliteten i ventelistestatistikken

Flere tiltak er foreslått for å forbedre kvaliteten på ventelistestatistikken. De er i hovedsak rettet mot de som registrerer informasjon og til de tekniske løsningene. Mange av tiltakene som er foreslått i rapporten vil måtte gjennomføres, og da i et samarbeid mellom flere aktører. Norsk pasientregister vil følge opp dette.

Noen foreslåtte tiltak er:

  • Revisjon av ventelisterundskriv, registreringsveiledere og prioriteringsveilederne
  • Opplæring av personell som er ansvarlig for registrering
  • Forbedringer av pasientadministrative systemer
  • Fjerne rapporteringskrav på lite etterspurt informasjon
  • Innhente ventelisteinformasjon fra private aktører og enheter innen radiologi

Økt detaljering av ventelistestatistikken

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har bedt om at statistikken skal kunne gi mer detaljert og sammenliknbar informasjon om ventetider og forløp, som også er anvendbar for lokale formål. Fra sektoren er det også fremmet et behov for mer detaljert ventelistestatistikk for å gjøre statistikken mer klinisk relevant. Det er også et ønske om at ventetider for mer homogene pasientgrupper skal gi grunnlag for publisering på fritt sykehusvalg.

Nye rapporteringskrav og mer detaljert ventelistestatistikk kan medføre registrering av data og innrapportering på et mer detaljert nivå.​

Fant du det du lette etter?​