Rundskrivet er utarbeidet for å informere om og tydeliggjøre gjeldende regelverk for ambulanser og andre kjøretøy som er i bruk i helsetjenesten. Hensikten er å sikre at det anskaffes og brukes kjøretøy som i størst mulig grad understøtter helsetjenestens behov og som er i tråd med gjeldene regelverk.

  • Regler og rutiner for registrering og godkjenning av ambulanser og andre kjøretøy
  • Godkjenning av utrykningskjøretøy
  • Rutiner ved salg av ambulanser og andre kjøretøy
  • Retningslinjene for merking av slike kjøretøy.

Kjøretøytypene er beskrevet og det er gitt beskrivelse av bruksområder, utstyr og dels om bemanning. Det er imidlertid opp til de ansvarlige organer selv å bestemme hvilke kjøretøy som er egnet for sin tjeneste og å organisere og dimensjonere tjenesten i forhold til demografi, geografi og helsetjenestens behov og øvrige tilbud i området.

Helsedirektoratet har sammen med blant annet representanter fra vegmyndighetene, de regionale helseforetakene og de frivillige organisasjoner gjennomgått gjeldende regelverk og behovene for nasjonale retningslinjer for helsetjenestens kjøretøy.

 

Brev om rundskriv IS-12-2015

 

Spørsmål og svar:

 

Må kommunene anskaffe legebil?

Flere kommuner har etablert ordninger med egne legebiler for å møte krav om å kunne rykke ut, men det er ikke forutsatt at dette må løses med eget kjøretøy. Noen kommuner har et samarbeid med spesialisthelsetjenesten om å løse slike behov ved å kunne trekke veksler på deres kapasitet for akutt utrykning av lege eller at man har avtale om at det stilles ambulanse til disposisjon for legevaktlegens utrykning. Det finnes også løsninger hvor det er avtale med det kommunale brannvesen om å stille utrykningskjøretøy til disposisjon. Dette betyr at kommunen ikke må anskaffe legebil, men kan løse behovet for å «rykke ut når det er nødvendig» på annen måte.

Akuttmedisinforskriften fastslår krav til en funksjon som skal organiseres som del av kommunens legevaktordning, bl. a. «rykke ut når det er nødvendig». Det er opp til kommunen selv å vurdere hvorledes og i hvilket omfang dette skal kunne gjøres. (IS 12/2015 - Kap 7.2 og 11.9 og Akuttmedisinforskriften § 6 og §9)


 

Må en legebil være utrykningskjøretøy?

Dersom legevakten velger å ha egen legebil så er det en selvstendig vurdering om denne skal være utstyrt som utrykningskjøretøy. Kjøretøyet må da godkjennes overensstemmende med forskrift om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøy (FOR.2002.01-18 nr. 55), beskrevet i IS-12/2015 pkt 6.1.

Hvis kommunen velger en slik løsning så må krav om kompetansebevis for utrykningssjåfører (kode 160) for føreren tilfredsstilles, enten ved at man engasjerer egen sjåfør til legebilen eller at legene selv har slik godkjenning.


 

Fant du det du lette etter?​