​Rapport fra kvalitativ undersøkelse av personellsammensetning og kompetanse i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Formålet med rapporten er å kartlegge den tverrfaglige profilen ved behandlingstilbudene.

Et kvalitativt bilde

Rapporten tar utgangspunkt i den årlige Samdata-rapporten. I tillegg ble det gjennomført en kartlegging ved TSB-institusjoner i desember 2013.
Kartleggingen ble gjennomført for å gi et bredere og mer kvalitativt bilde av personellsammensetningen og kompetansen i TSB, og hvordan de ulike institusjonene og enhetene selv vurderer dette.

I underkant av 70 prosent av institusjonene som ble kontaktet deltok i kartleggingen. De fleste vurderte kvaliteten, kompetansen og personellsammensetningen i institusjonen som god.

Behov for styrking

Kommentarer som ble gitt i forbindelse med kartleggingen av TSB-institusjonene tyder likevel på at mange ser behov for en ytterligere styrking på flere områder.

  • For det første er det behov for en styrking av kompetansen når det gjelder komorbiditeten mellom rus og psykisk helse (ROP-pasienter).
  • For det andre ønskes en bredere faglig kompetanse, både psykologfaglig og medisinskfaglig, for eksempel ved bedre tilgang til psykiatere. Flere uttrykker imidlertid bekymring knyttet til om den medisinskfaglige kompetansen økes på bekostning av den sosialfaglige.
  • For det tredje ønskes et styrket samarbeid på tvers av tjenestenivå. Ansatte i TSB ønsker et bedre og bredere samarbeid med kommune og NAV. De fremhever at et manglende og mangelfullt samarbeid kan medføre en forringelse av kvaliteten på tjenestene som tilbys. Dermed er det også større fare for svikt i overgangen mellom behandlingslinjene og i etterkant av utskrivelse.
Fant du det du lette etter?​