Denne rapporten er en kartlegging av hvordan spesialisttannhelsetjenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven er ivaretatt, organisert og finansiert i dag.

Helsedirektoratet ble i Tillegg til tildelingsbrev nr. 26 (Statsbudsjettet 2016), datert 16.09.2016, gitt i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å komme med forslag til mandat for utredning av mulige modeller for organisering og finansiering av spesialisttannhelsetjenester, primært for personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.

Oppdraget ble gitt som del av arbeidet med forberedelse av departementets lovarbeid til Stortinget om å overføre ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til kommunen, se Tillegg til tildelingsbrev nr. 2 (Statsbudsjettet 2016), datert 16.09.2016. HOD delte videre dette utredningsoppdraget i to trinn:

  1. En kartlegging og vurdering av det eksisterende tilbud av odontologiske spesialisttjenenester til personer med rettigheter etter tannhelsetjenesteloven.
  2. Utredning av en fremtidig finansieringsmodell for slike spesialisttjenester, på bakgrunn av trinn 1.

Denne rapporten er svar på trinn 1 av oppdraget.

Mandatet for kartleggingen ligger som vedlegg 7 i denne rapporten.

Rapporten beskriver ikke tannlegespesialistbehandling som utøves ved de odontologiske utdanningsstedene eller ved helseforetakene.

Det er utenfor mandatet til rapporten å vurdere det samlede nasjonale behovet for odontologiske spesialisttjenester.

Fra 1. januar 2018 ble Nord- og Sør-Trøndelag slått sammen til Trøndelag fylke. I denne rapporten er de to tidligere fylkene fremdeles omtalt som selvstendige fylker.

Fant du det du lette etter?​