Behov for bedre tilsyn med barnehager

Kartleggingen viser at om lag 25 000 barn går i barnehager som mangler godkjenning. Det er et klart behov for styrking og forbedring av kommunenes tilsyn med barnehagene. Spesielt gjelder dette tilsyn med og oppfølging av miljøforhold som er i strid med folkehelseloven, og som derved kan innebære en belastning for barnas helse og trivsel.  Kartleggingen avdekker videre at bare halvparten av barnehagene drives etter en forpliktende vedlikeholdsplan som skal bidra til å sikre en varig god kvalitet på barnas «arbeidsmiljø».

Resultatene fra Helsedirektoratets kartlegging av landets barnehager høsten 2015 underbygger regjeringens signaler om behovet for økt satsing på barn og unges arbeidsmiljø i Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Kartleggingen har gitt myndighetene et oppdatert grunnlag for å kunne vurdere viktige sider ved barnehagemiljøet, og spesielt når det gjelder virksomhetenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis. Status i barnehagemiljøet tilsier behovet for gjennomgang av regelverket for fysisk og psykososialt miljø i virksomhetene, med målsetting å etablere et helhetlig regelverk som tydeliggjør ansvar og krav til barnas arbeidsmiljø og sikrer deres rettigheter.

Om kartleggingen

​Rapporten inneholder resultatet av en kartlegging av miljøstatus i landets barnehager høsten 2015, både private og offentlige, med fokus på barnehagenes godkjenningsstatus og kommunenes tilsynspraksis. Kartleggingen ble utført av TNS Gallup ved utsendelse av spørreskjema til kommunene. 333 kommuner (78%) deltok, og disse ga opplysninger for 5 302 barnehager (89%).  Skjemaene ble besvart av kommunens helseetat. Spørsmålene var relatert til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Fant du det du lette etter?​