​Intensjonen med rundskrivet er å styrke og forenkle samarbeidet mellom
helsetjenesten og politiet slik at felles utfordringer løses på en egnet måte og til det beste for psykisk syke.

Rundskrivets inneholder klare retningslinjer for informasjonsoverføring mellom etatene, og konkrete eksempler på situasjoner hvor informasjonsutveksling er aktuelt.

Helsetjenestens ansvar

  • Yte helsehjelp

Politiets ansvar

  • Hjelpeplikt overfor personer som er ute av stand til å ta vare på seg selv.
  • I visse tilfeller varslingsplikt overfor helsetjenesten og skal om nødvendig fremme begjæring om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern.
  • Yte nødvendig bistand til helsetjenesten i forbindelse med tvungent psykisk helsevern.

Lokale samarbeidsrutiner anbefales etablert

Helsetjenesten og politiet har et gjensidig behov for kommunikasjon for å sikre at det ikke skjer alvorlige hendelser, og Helsedirektoratet og Politidirektoratet anbefaler at det etableres lokale samarbeidsrutiner mellom helsetjeneste og politi, eller at eksisterende samarbeid styrkes, slik at innholdet i dette rundskrivet ivaretas. Rutinene bør omfatte regelmessige møter for utveksling av informasjon, avtale om hvem som bør kontaktes i ulike situasjoner og rutiner for samarbeid med media ved ulike hendelser.

Brosjyrer, plakater og opplæringsmateriell

Fant du det du lette etter?​