Rapporten inneholder fem artikler som kan leses uavhengig av hverandre, men som alle har det fellestrekk at de bruker statistikk fra kommunale helse- og omsorgstjenester. I en slik rapport er det ikke hensiktsmessig å inkludere tall for alle landets kommuner, og derfor blir tall presentert på fylkes- eller landsnivå.
Kapittel 1 omtaler arbeidet med å utvikle nasjonale kvalitetsindikatorer for de kommunale pleie- og omsorgstjenestene. I kapittel 2 beskrives et prosjekt Helsedirektoratet har gjennomført i samarbeid med tre kommuner for å sette fokus på diagnoser i omsorgstjenestene. Kapittel 3 omhandler rehabilitering og habilitering i kommunene. I kapittel 4 redegjøres for utvalgte trekk ved personellutviklingen i pleie- og omsorgssektoren i perioden 2007-2013. Tre tema belyses i kapitlet: bruk av deltid, ledelse i sektoren og innvandrerårsverk. Kapittel 5 gir smakebiter av statistikk fra en koblet fil mellom Norsk pasientregister og IPLOS-registeret. Å følge pasienter mellom tjenestenivåene i statistikken vil være sentralt for å kunne gi kunnskap og og kunne forbedre helsetjenestene for pasientene.

 

​Helsedirektoratets ”Følge-med-team for pleie- og omsorg og rehabilitering” har et mål om jevnlig å publisere en eller flere populærvitenskapelige artikler for å aktualisere kunnskapsgrunnlaget. Denne gangen har gruppen valgt å publisere fem artikler som kan leses uavhengig av hverandre, men som har til felles at de blant annet bruker eksisterende datakilder for å belyse ulike temaer innenfor den kommunale omsorgstjenesten.

 

Fant du det du lette etter?​