I rapporten H-reseptordningen – Bør RHF-ene få et utvidet finansieringsansvar? skisserte Helsedirektoratet to alternative løsninger for når regionale helseforetak (RHF) skal ha finansieringsansvar for et legemiddel:

  • At RHF-ene får finansieringsansvar for alle legemidler de har et faglig behandlingsansvar for, uavhengig av hvor gjennomføringen av behandlingen skjer.
  • At RHF-ene får finansieringsansvar for legemidler de har et faglig behandlingsansvar for, begrenset til legemidler hvor delt finansieringsansvar medfører ulike utfordringer.

Et utvalg legemidler som i dag finansieres over blåreseptordningen er vurdert i forhold til foreslåtte kriterier. Denne rapporten viser valgt metode og resultater av gjennomgangen.

Sentrale resultater:

  • Utvalget besto av 180 unike virkestoff, hvorav 152 ble vurdert. Utvalget dekker ikke alle potensielle legemidler for overføring.
  • De fleste (146) legemidlene som ble vurdert oppfyller kriteriene knyttet til spesialisthelsetjenestens behandlingsansvar. Besluttes det at RHF-ene skal ha finansieringsansvar for alle legemidler de har et faglig behandlingsansvar for, vil H-reseptordningen bli vesentlig mer omfattende enn i dag.
  • Gjennomgangen gir ikke tydelige svar på hvor mange legemidler som oppfyller kriteriene knyttet til utfordringer ved delt finansieringsansvar. Resultatene tyder likevel på at dagens H-reseptordning vil bli utvidet med en del legemidler hvis disse kriteriene legges til grunn. Samtidig ser man at dette alternativet vil medføre en langt mindre omfattende H-reseptordningen enn det andre foreslåtte alternativet.
  • Foreslåtte kriterier kan fungere i praksis. Kriteriet som er mest ressurskrevende å vurdere er det som allerede ligger til grunn for dagens H-reseptordning. ​
Fant du det du lette etter?​