Rapporten gir en oversikt over kartlegginger av fysisk aktivitet i Norge og beskriver utfordringene relatert til å kartlegge fysisk aktivitet og fysisk form.

På bakgrunn av dataene som ligger til grunn for rapporten var det vanskelig å trekke sikre slutninger om det totale aktivitetsnivået i befolkningen. Det finnes få norske studier på fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet, og vi har ikke tilstrekkelig data til å kunne beskrive endringer i fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet.

Arbeidsgruppen anbefalte derfor å lage et system for regelmessig datainnsamling som kan gi kunnskap om utviklingen i fysisk aktivitet, fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet i befolkningen. 

Det finnes fortsatt få kvalitetssikrede og standardiserte metoder for måling av fysisk aktivitet, fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet som egner seg til bruk i større utvalg av befolkningen. Det er derfor behov for å utvikle, teste og kvalitetssikre slike metoder beregnet på begge kjønn. Metodene må egne seg til bruk blant personer med lav aktivitet og/eller dårlig fysisk form. Metoder som skal brukes i store utvalg må også kunne standardiseres på en relativt enkel måte og kunne brukes gjentatte ganger over lengre tidsperioder. I tillegg er det viktig at man arbeider for å få internasjonalt sammenlignbare data. Norske miljøer bør derfor delta i internasjonalt samarbeid i forhold til utvikling og standardisering av målemetoder. 

Arbeidsgruppen foreslo å sette i gang en rekke ulike undersøkelser som bør bli sentrale elementer i et system for datainnsamling som skal brukes til å beskrive status og utvikling av fysisk aktivitet, fysisk form og holdninger til fysisk aktivitet i befolkningen.

Arbeidet er fulgt opp med flere nasjonale undersøkelser hvor aktivitetsmålere og spørreundersøkelser er brukt for å undersøke fysisk aktivitet blant barn og unge og fysisk aktivitet blant voksne og eldre.

Fant du det du lette etter?​