​Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utredet en fornyelse av både innhold og struktur for spesialiteter i samfunns- og allmennmedisin (SISAM). Forslagene, og konsekvensene av disse, er samlet i denne rapporten.

De generelle konsekvensene av forslagene blir omtalt i kapittel 7, mens de spesifikke konsekvensene gjøres løpende rede for i rapporten.

Systematisk kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

Befolkningen skal møte jevn og god kvalitet på legetjenestene. Helsedirektoratet foreslår derfor at alle leger i allmennmedisinsk og samfunnsmedisinsk arbeid, spesialiserer og etterutdanner seg på en systematisk måte.

Helsedirektoratet ser legers spesialisering i et læringsperspektiv for hele yrkeskarieren. Det må oppnås god balanse mellom praksis og teori i selve spesialistutdanningen og mellom ny læring og vedlikehold av kompetanse i etterutdanningen. 

Helsedirektoratet foreslår en rekke grep for å gjøre begge spesialitetene bedre tilpasset føringene som er lagt for utviklingen av helsetjenesten gjennom samhandlingsreformen, helselover og forskrifter knyttet til disse.
Helsedirektoratet mener videre det trengs bedre ledelse av legetjenestene i kommunen og bedre kvalitet på legetjenestene og foreslår tiltak som vil bidra til dette. 

Kompetanse i front

Det er viktig at fastlegene har breddekompetanse, deltar i legevakt, koordinerer det medisinske arbeidet i tråd med listeansvaret, jobber tverrfaglig og forebyggende og er aktivt med på samhandlingsarenaene for pasientene. 

Helsedirektoratet ønsker et faglig nivå i kommunehelsetjenesten som resulterer i at allmennmedisinske problemstillinger blir tatt hånd om i kommunehelsetjenesten og i minst mulig grad henvises til spesialisthelsetjenesten. Videre- og etterutdanning i allmenn- og samfunnsmedisin, organisering, kapasitet og finansiering av tjenestene må understøtte en slik utvikling.

Se også rapportene:

Fant du det du lette etter?​