​Målet med forprosjektet er å anbefale standardisert måte å dokumentere ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang i elektronisk pasientjournal (EPJ) for helsepersonell i norske kommuner. Dette skal primært medføre at brukere og beboere ved hjemmetjenesten og sykehjem kan få bedre oppfølging gjennom forbedre ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang. Sekundært skal det bidra til å utvikle og implementere nasjonale kvalitetsindikatorer for kvalitetsstyring og kvalitetsforbedring.
 

Hovedfunn

Funn fra gjennomført kartlegging viser at det foreligger informasjon relatert til ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang (LMG) i dagens EPJ systemer i sykehjem og hjemmetjenester.

Informasjonen er imidlertid i stor grad ustrukturert, ikke standardisert og dermed ikke egnet som data for nasjonal kvalitetsmåling. Dette kan delvis forklares ved at EPJ systemene ikke er tilrettelagt for standardisert dokumentasjon av ernæringspraksis og LMG. Helsepersonell ved sykehjem og hjemmetjenester har dermed ikke tekniske forutsetninger for å implementere retningslinjer relatert til ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang fra Helsedirektoratet på riktig måte. En kan dermed argumentere at mangel på standardisering hemmer både intern tjenesteforbedring og samhandling til og fra spesialisthelsetjenesten.

Denne utredningen adresserer disse utfordringene og anbefaler standardisert klinisk dokumentasjonskrav for ernæringspraksis og legemiddelgjennomgang i EPJ systemene uavhengig av tjenestetilbud og omfang. Dette innbefatter også endret innhold i elektroniske meldinger mellom aktører i sektor og behov for helsefaglig kodeverk.

Fant du det du lette etter?​