​Det langsiktige målet er at IPLOS-registeret skal inneholde relevante diagnoser for alle mottakere av kommunale omsorgstjenester. Denne rapporten beskriver arbeidet og resultatene med forbedringer av diagnoserapportering i IPLOS-registeret.

Økt behov for kommunale helse- og omsorgstjenester

Behovet for kommunale helse- og omsorgstjenester er økende, fordi:

 • antall eldre øker
 • befolkningen lever lengre
 • kommunene blir tillagt nye og økte oppgaver gjennom blant annet Samhandlingsreformen
 • flere vil i framtiden leve med kroniske sykdommer eller kreft og flere vil få demens

Parallelt øker etterspørselen og behovet for kunnskap om brukere og tjenester som gis i den kommunale helse- og omsorgssektoren.

Diagnoserapportering i IPLOS-registeret

IPLOS-registeret:

 • inneholder data på individnivå
 • synliggjør hvilke kommunale pleie- og omsorgstjenester individene søker om og mottar
 • inneholder opplysninger om mottakernes bistandsbehov og diagnoser

I dag er diagnoser ikke godt nok registrert i journalsystemene og dermed mangelfullt rapportert til registeret. Det langsiktige målet er at registeret skal inneholde relevante diagnoser for alle mottakere av kommunale omsorgstjenester. Med dette på plass vil registeret kunne gi ny og økt informasjon om sykdomsgrupper.

Aktuelle spørsmål vil være:

 • Hvilke kommunale helse- og omsorgstjenester gis til personer med kreft?
 • Hvilke bistandsbehov har personer med demens?
 • Hvilke andre sykdommer lever de med?
 • Hva er varigheten av tjenesteytingen til de ulike sykdomsgruppene?
Fant du det du lette etter?​