I 2013 ble det utbetalt 566 millioner kroner i stønad fra folketrygden for kjeveortopedisk behandling til totalt 230 423 personer. Beløpet utgjør om lag en tredel av den totale refusjonen til behandling av tannsykdommer som folketrygden utbetaler årlig. Det aller meste av stønaden går til tannregulering for barn og unge under 18 år, som har rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å utrede dagens organisering, finansieringsordninger og regelverk for offentlig finansiering av kjeveortopedi.

Denne rapporten gir faglige anbefalinger på blant annet:

  • Vurdering av prioriteringskriterier for hvem som skal ha rett til behandling.
  • Vurdering av egenbetalingsordninger (egenandeler).
  • Mulige prismodeller for finansiering av ulike typer behandling.
  • Mulige organiseringsmodeller og oppgavefordeling mellom tannleger og kjeveortopeder.
  • Mulige oppgavefordelinger og organisering mellom DOT og private aktører.
  • Styrking av informasjon til forbrukerne om behandlingsalternativer, pris og kvalitet.
  • Forslag til effektivisering gjennom elektronisk kommunikasjon.

Denne utredningen er et ledd i regjeringens generelle og overordnede arbeid med prioritering i helsesektoren, hvor tannhelse er en av mange sektorer der man ser på utnyttelsesgrader og effektivitet av offentlig ressursinnsats. Økt brukermedvirkning, bedre informasjon og satsing på pasientenes helsevesen er også viktige fundamenter for rapporten. Helsedirektoratets rapport inneholder forslag til utredning av konkrete endringsforslag i saken. Det er Stortinget som beslutter hvilke eventuelle endringer i dagens ordninger som skal gjøres gjeldende.

Fant du det du lette etter?​