Nyemetoder.no

Systemet har egne nettsider:

Nyemetoder.no

Nasjonale beslutninger

Alle kan levere inn forslag på metoder de ønsker vurdert på nasjonalt nivå.

De regionale helseforetakene beslutter i fellesskap hvilke metoder som kan tas i bruk på nasjonalt nivå. Beslutningene fattes av Beslutningsforum for nye metoder basert på metodevurderinger gjort av Statens Legemiddelverk eller Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet.

Beslutninger som tas av Beslutningsforum for nye metoder skal koordineres med de nasjonale faglige retningslinjer.

Lokale beslutninger

Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan også ta initiativ til mini-metodevurderinger lokalt på sitt sykehus. Beslutninger basert på mini- metodevurderinger tas i helseforetakene.

Sist faglig oppdatert: 24. august 2016