Helsedirektoratet

Helsedirektoratet er et fagorgan på folkehelse og helse- og omsorgstjenesteområdet.  Vi holder til hovedsakelig i Oslo og Trondheim. Etter omorganisering er det ledig stilling som direktør for Divisjon Virksomhetsstyring. 

Divisjonsdirektør – Virksomhetsstyring 2/2018

Helsedirektoratet har ledig fast stilling som divisjonsdirektør for Divisjon Virksomhetsstyring.  Divisjonsdirektøren sitter i direktoratets ledergruppe og rapporterer til helsedirektøren.

Rolle og ansvar

Vi søker en engasjert og tydelig leder for denne delen av Helsedirektoratet. Stillingen er begrunnet i behovet for sterkere, mer strategisk og helhetlig virksomhetsstyring. Ansvarsfeltet omfatter arbeid med virksomhetsplanlegging og oppfølging, porteføljestyring HR, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling av ledere og medarbeidere, økonomi, regnskap, lønnsfunksjoner og lederstøttefunksjoner, samt eiendomsforvaltning og byggsikkerhet.

Divisjon virksomhetsstyring etableres fra 1. mars 2018 som en stabsfunksjon til Helsedirektør. 

Divisjonsdirektøren har selvstendig ansvar for divisjonens mål- og resultatoppnåelse, og skal bidra til at et samlet direktorat ivaretar sin rolle som fagorgan, myndighetsutøver og iverksetter av nasjonale satsninger.

Krav og kvalifikasjoner

Det forutsettes høyere utdanning og ledererfaring fra større offentlig eller privat virksomhet. Lederen må ha bred administrativ erfaring, høy digital kompetanse, erfaring med økonomistyring, strategisk virksomhetsstyring og god innsikt i offentlig forvaltning.  Det fordres også ha god kjennskap til og forståelse for oppgaver og ansvar innen for divisjonens ansvarsområde

Lederen skal kunne vise til stor gjennomføringskraft, tydelig kommunikasjon, utvise godt skjønn, være god til å samarbeide og få det beste ut av sine medarbeidere. Stillingen vil også kreve stor arbeidskapasitet. Vi legger vekt på god rolleforståelse og på at lederen er personlig egnet og kan vise til bred og lang erfaring med personalledelse. 

Det stilles krav til solid ledererfaring, personlig integritet og evne til å etablere tillit både internt og som representant for sentrale helsemyndigheter. Våre ledere skal etterleve våre lederkriterier i personalledelse, strategisk ledelse og operasjonell ledelse.

Det er et krav at du kan sikkerhetsklareres og autoriseres for «HEMMELIG» og «NATO SECRET».

Vi tilbyr:

  • tilsetting som direktør (kode 1062), med lønn innenfor lønnsspennet kr 1.056.300 – kr 1.145.600
  • en spennende jobb i en organisasjon i endring
  • et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
  • viktige oppgaver i en virksomhet med stort samfunnsansvar 

Medarbeidere i Helsedirektoratet skal representere hele Norges befolkning, og vi vil ha ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn. Vi er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv), og vi ønsker å legge til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne. 

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger ved helsedirektør Bjørn Guldvog, mobiltelefon 917 93 600 eller ass. helsedirektør Olav Slåttebrekk, mobiltelefon 913 73 068.

Søknadsfrist: 28.02.18.

Helsedirektoratet benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor våre søkere om å registrere sin søknad på www.helsedirektoratet.no. Merk søknaden med kunngjøringsnummer 2/2018.

 


Registrer søknad