Helfo sitt samfunnsoppdrag og ansvarsområde er knyttet til innbyggernes rett til helsetjenester. Virksomheten forvalter oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. Helfo har en viktig rolle i å informere innbyggere og behandlere om rettigheter og regelverk og gi veiledning. Helfo er en sentral bidragsyter når tiltak og ordninger iverksettes for å nå de mål som settes for helsetjenesten som fastlegebytte, europeisk helsetrygdkort, frikort for egenandeler, tilbud om helsetjenester gjennom fritt behandlingsvalg m.m. Virksomheten er en ytre etat under Helsedirektoratet og forvalter ca 35 milliarder kroner årlig og har 540 årsverk fordelt på 4 nasjonale styringslinjer og mer enn 20 lokasjoner.

Stillingen som direktør blir ledig fra 1.februar 2018 og utlyses på åremål for 6 år, med mulighet for fornyelse en gang. Stillingen har kontorsted i Helfos hovedkontor i Tønsberg hvor ca 190 ansatte er lokalisert.

Helfo er i omstilling for å møte forventningene om digitalisering av offentlig virksomhet og økt effektivitet. Fremtidig forvaltning skal kjennetegnes av digitale og brukerrettede løsninger. Det forventes gevinster i form av økt kvalitet og mer effektiv tjenesteproduksjon til beste for brukere og samfunn. Digitalisering og tjenesteutvikling vil blant annet bety nye arbeidsprosesser og endrede krav til kompetanse i organisasjonen. Direktøren skal lede virksomheten gjennom den digitale omstillingen som virksomheten står overfor på kort og lang sikt.

Mer informasjon om Helfo finner du på www.helfo.no

Søkere må ha omfattende ledererfaring og god kjennskap til offentlig forvaltning. Det er utarbeidet en egen kravspesifikasjon for stillingen. Den finner du her.

Lønn som direktør (stillingskode 1062) i lønnsspenn kr 1 100 000 – 1 400 000, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og målet er å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Dessuten ønsker staten å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn, og legge til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Hvis du har spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med assisterende helsedirektør Olav Valen Slåttebrekk tlf. 24 16 32 60, eller seniorrådgiver May Britt Sundt Magelssen tlf. 414 78 601.

Søknadsfrist: 20.9.2017

Søk elektronisk

Registrer søknaden din på helsedirektoratet.no.


Registrer søknad