​Fagrådet skal:

 • medverke til utvikling av kvalitet i form av faglege standardar i tråd med krava i blodforskrifta.
 • gje råd om behov for endringar i blodforskrifta, med grunnlag i fagleg vurdering eller utvikling.
 • medverke til ei transfusjonsteneste som er kostnadseffektiv og mest mogleg grunnlagd i kunnskap.
 • fremje kunnskap om transfusjon i helsetenesta, hjå befolkninga generelt og hjå blodgjevarar spesielt.
 • medverke til kommunikasjon med relevante internasjonale organ og fagmiljø.
 • medverke til at det vert skipa rådgjeving og eventuelle funksjonar for støtte og referanse.
 • medverke til kvalitetssikring og validering for å velje blodgjevarar, for rett bruk av laboratorieanalysar i transfusjonstenesta, for optimal kvalitet ved produksjon og for rett nytte av blod og blodprodukt.

Medlemmer i rådet

Rådet har i alt ni medlemmar med relevant bakgrunn og dei er valt for fire år. Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet, Statens helsetilsyn og Statens legemiddelverk kan nemne opp observatørar til møter i rådet. Helsedirektoratet fungerer som sekretariat.

Medlemmar av Transfusjonstjenestens kvalitetsråd 2016 – 2020:

 • Anne Dorthea Rø, rådets leder, overlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, St. Olavs Hospital
 • Oddny Remlo, ansvarlig leder blodbanken,  bioingeniør, Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset
 • Gunn Kristoffersen, avdelingsoverlege, Immunologiske og transfusjonsmedisinsk avdeling, Stavanger universitetssykehus
 • Bjørg Kari Bolstad, ansvarlig leder blodbanken, Bioingeniør, Transfusjonsmedisinsk seksjon, Sykehuset Østfold
 • Abid Hussain Llohn, avdelingsoverlege, Immunologisk og transfusjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus
 • Anders Holtan, overlege, Avdeling for anestesiologi, Akuttklinikken, OUS
 • Anne-Marte Bakken Kran, overlege, Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS
 • Geir Hetland, overlege, professor, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, OUS
 • Jens Kronborg, avdelingsoverlege, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Sykehuset Innlandet

Kontaktinfo: Sissel Dyrnes, sissel.dyrnes@helsedir.no.

Referater

01.03.2017 Referat fra telefonmøte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

20.09.2016 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

24.02.2016 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

04.11.2015 Referat møte Transfusjonstjenestens kvalitetsråd (PDF)

  

Sist faglig oppdatert: 23. mars 2017

skriv ut del på facebook del på twitter