Divisjon folkehelse

Global helse

Avdelingen skal koordinere og styrke Helsedirektoratets internasjonale arbeid. Avdelingen har det overordnede ansvaret for Direktoratets samarbeid med WHO og skal utvikle et forslag til en strategi for Norges helsesektors internasjonale innsats for den globale oppnåelsen av FNs bærekraftmål, samt koordinere helsesektorenes aktører i utviklingen av det faglige grunnlaget for strategien. Videre skal FLGH, med basis i forslaget til internasjonal strategi, ha ansvaret for Helsedirektoratets innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om hvordan norsk helsesektor bør følge opp helsemålet i en norsk kontekst. 

Avdelingen er nasjonalt kontaktpunkt for EUs helseprogram og koordinerer herunder blant annet Helsedirektoratets arbeid med Joint Actions. Avdelingen er også ansvarlig for direktoratets rolle som Donor Program Partner (DPP) under EØS-ordningen. FLGH bistår HOD med forberedelser til møter i OECDs helsekomite og bistår HOD og andre divisjoner i direktoratet i fm besøk fra utlandet. For å ivareta sin koordinerende rolle og tilrettelegge for godt samarbeid, både innad i direktoratet, og med eksterne samarbeidspartnere arrangerer avdelingens faste WHO, EU og OECD-fora.

Oppgaver:

 • Kontaktpunkt EUs helseprogram
 • Koordinere direktoratets arbeid med Joint Actions
 • Donorprogram partner for EØS-ordningen
 • Koordinere direktoratets forberedelser og oppfølging av møter i WHOs styrende organer
 • Lede norsk helsesektors innsats i arbeidet med å nå FNs helserelaterte bærekraftsmål
 • Bistår HOD i arbeid med OECD
 • Bistår HOD og øvrige deler av direktoratet i fm besøk fra utlandet

Målgrupper: Andre avdelinger i Helsedirektoratet, HOD, UD, FHI og Norad

Samarbeidspartnere: HOD, DU, FHI, Norad, WHO, CHAFEA, DGSante, FMO Brussel

Konstituert avdelingsdirektør: Otto Christian Rø

Miljø og helse

Avdelingen skal styrke Helsedirektoratets innsats på områdene miljø og helse, fysisk aktivitet, aktiv aldring og ha hovedansvaret for det tobakksforebyggende arbeidet. 

Viktige funksjoner for å videreutvikle disse områdene vil være «følge med»-funksjon, tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning og kommunikasjonsarbeid. Avdelingens regelverksforvaltning omfatter folkehelseloven, tobakksskadeloven og forskrift for miljørettet helsevern. Avdelingen har et overordnet ansvar for kommunikasjon til befolkningen på områdene fysisk aktivitet og tobakk. Kunnskapsutvikling og evaluering er også viktige oppgaver. 

Gjennom tverrsektorielt samarbeid skal avdelingen legge til rette for trygge og helsefremmende nærmiljøer, for barn, unge, voksne og eldre. 

Avdelingen har hovedansvar for direktoratets arbeid opp mot miljø- og samferdselssektoren.

Oppgaver:

 • Aktiv og sunn aldring
 • Tobakksforebyggende arbeid
 • Tobakksskadeloven
 • Fysisk aktivitet
 • Kampanjer fysisk aktivitet og røykeslutt
 • Nærmiljøutvikling
 • Koordinere arbeid med nasjonale strategier for astma, allergi og inneklima
 • Skader og ulykker
 • Miljørettet helsevern
 • Tilskuddsforvaltning

Målgrupper: Befolkningen, andre direktorater, kommunene, frivillige organisasjoner, arbeidsliv, næringsliv

Samarbeidspartnere: Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Utdanningsdirektoratet, Vegdirektoratet, Arbeidstilsynet, STAMI, Direktoratet for byggkvalitet, Statens strålevern, Folkehelseinstituttet, Fylkesmannen, Frivillig sektor, Arbeidsliv, Næringsliv, Avdir, Kommuner – KS, Senter for seniorpolitikk (SSP).

Avdelingsdirektør: Jakob Linhave 

Levekår og helse

Avdelingen skal være pådriver for Helsedirektoratets ivaretakelse av sosial ulikhet i helse og løfte frem velferd, samfunnsmessige og psykososiale forholds betydning for befolkningens helse og forhold som påvirker denne. Avdelingen skal ha det overordnede ansvaret for rus og psykisk helse i et folkehelseperspektiv, med unntak av barn og unge, som hovedsakelig ivaretas av avdeling Barne- og ungdomshelse.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være følge med-funksjon, tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning, bidra til kunnskapsutvikling og evaluering. Avdelingen skal understøtte kommuner og fylkeskommuner i det systematiske folkehelsearbeidet. Avdelingen skal videre stimulere til lokale strategier og tiltak for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere sosial ulikhet i helse, i samsvar med folkehelselovens formål. Avdelingen har ansvaret for myndighetsfunksjoner delegert til Helsedirektoratet i Folkehelseloven (unntatt kap. 3) og i Alkoholloven med tilhørende forskrifter. Avdelingen har et spesielt ansvar for å koordinere prosesser overfor KORUS og Frivillighet Norge, og koordinere divisjonens prosesser inn mot andre kompetansesentre utenfor RHF-strukturen og mot fylkesmannen og KS.

Oppgaver:

 • Sosial ulikhet i helse og sosiale determinanters betydning for helse
 • Psykisk helse i folkehelsearbeidet
 • Implementering og forvaltning av folkehelseloven
 • Forvaltning av alkoholloven og implementering av regelverksendringer
 • Rusforebyggende arbeid
 • Salgs- og skjenkekontroll
 • Tilskudd
 • Styring av KORUS
 • Lokalt folkehelsearbeid
 • Koordinere arbeidet med: styringssignaler til og dialog med Fylkesmennene /
  samarbeidet med Frivillighet Norge 

Målgrupper: Kommuner og fylkeskommuner, alkoholbransjen, salgs- og skjenkebransjen, velferdssektoren, frivillige organisasjoner. Arbeidsliv.

Samarbeidspartnere: KS, NAV, Husbanken, Politiet, Frivillige organisasjoner på rusfeltet, Frivillighet Norge, Fylkesmenn, KORUS (regionale kompetansesentre for rusfeltet).

Fungerende avdelingsdirektør: Øyvind Giæver

Ernæring og forebygging i helsetjenesten

Avdelingen skal styrke den forebyggende innsatsen i helsetjenesten og ha hovedansvaret for ernæringsarbeidet i ulike sektorer. Avdelingen har hovedansvaret for fagområde ernæring (med unntak av spedbarnsernæring og ernæring til barn og unge) og det forebyggende arbeid i helsetjenesten innenfor områdene tobakksavvenning, alkohol, ernæring, fysisk aktivitet, søvn og lettere psykiske plager (belastninger, depresjon og angst).

Avdelingen skal være en pådriver for at den forebyggende innsatsen i helsetjenesten og at levevaneendringer i større grad benyttes som ledd i forebygging, behandling og rehabilitering av sykdom. Avdelingen har et særskilt ansvar for arbeidet med oppfølging og utvikling av kommunale frisklivssentraler. Avdelingen skal i samarbeid med ulike aktører utvikle og iverksette tiltak for å fremme et sunt kosthold i befolkningen, understøtte kommuner i videreutvikling av kommunale frisklivssentraler/læring og mestring, samt være pådriver for å styrke det forebyggende arbeidet med levevaner inn i andre deler av helsetjenesten.

Oppgaver: 

 • Ernæring - fremme sunt kosthold i befolkningen
 • Samarbeid med matvarebransjen
 • Frisklivssentraler inkl. læring og mestring
 • NCD – Oppfølging av strategien
 • Psykologiske faktorer i endring av levevaner
 • Forebygging og tidlig intervensjon ved lettere psykiske plager og ved søvnvansker
 • Styrke forebygging i andre deler av helsetjenesten
 • Nasjonale anbefalinger om ernæring
 • Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
 • Kampanjer ernæring
   

Målgrupper: Befolkningen generelt (ernæring), personer med økt risiko for eller som allerede har etablert sykdom/plager, helsepersonell

Samarbeidspartnere: Matvarebransjen, Mattilsynet, FHI, frivillige organisasjoner og private aktører, profesjonsorganisasjoner, regionale helseforetak, FM, KS.

Avdelingsdirektør: Henriette Øien

Barne- og ungdomshelse

Avdelingen har det overordnede ansvaret for det tverrsektorielle folkehelsearbeid rettet mot barn og unge, samt helsefremmende og forebyggende helsetjenester i kommunene som svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Avdelingen har ansvar for å følge opp seksuell helsestrategi som har et livsløpsperspektiv samt ungdomshelsestrategien. Avdelingen har det overordnede ansvaret for ernæring samt psykisk helse og mobbing relatert til barn og unge der barnehage og skole er sentrale arenaer. Avdelingen skal bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjeneste sin forebyggende funksjoner blir styrket i kommunene i tråd med Samhandlingsreformen og har ansvar for å revidere eksisterende veileder knyttet til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Tidlig innsats/tidlig intervensjon rettet mot gravide, barn, unge og deres foreldre er sentralt i arbeidet med å forebygge uhelse og omsorgssvikt. Avdelingen har ansvar for å følge opp Nasjonal plan for selvhjelp.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være følge med-funksjon, tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning, kommunikasjonsarbeid, og bidra til kunnskapsutvikling og evaluering. Avdelingen skal understøtte kommuner i utvikling av faglig forsvarlige helsetjenester til barn og unge samt det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge blant annet gjennom Ungdata. Videre skal avdelingen stimulere til lokale tiltak for å fremme gode samarbeidsstrukturer mellom tjenester som retter seg mot barn og unge. Avdelingen har myndighetsfunksjoner delegert til Helsedirektoratet i Helse- og omsorgstjenesteloven relatert til svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon og helsetjenester i skoler.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere samarbeidet med Utdanningsdirektoratet og kompetansesenter for mat, helse og fysisk aktivitet, og divisjonens prosesser inn mot RKBU og RBUP.

Oppgaver: 

 • Ernæring barn og unge
 • Psykiske helse og mobbing
 • Tidlig innsats barn og unge
 • Seksuell helse i et livsløpsperspektiv
 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Svangerskap og barsel
 • E-helse barn og unge
 • Ungdata
 • Selvhjelp
 • Koordinering av arbeidet opp mot Utdanningsdirektoratet
 • 0-24 samarbeidet

Målgrupper: Ledere og beslutningstakere i kommuner, Barnehage- og skoleeiere, Fagpersoner som arbeider med barn og unge, Fagpersoner som arbeider med seksuell helse, Frivillig sektor, Arbeidsliv, Fylkeskommuner

Samarbeidspartnere: Utdanningsdirektoratet, Bufdir, Frivillig sektor, KS, Barneombudet, Universitet og høgskoler, Fagprofesjoner, Fylkesmann avdeling for utdanning og helse.

Avdelingsdirektør: Ellen Margrethe Carlsen

Utvikling og koordinering

Avdelingen skal ivareta stabs-, koordinerings- og utviklingsoppgaver for divisjonen. Sekretariatet for Statens seniorråd er administrativt tilknyttet direktoratet og avdelingen skal legge til rette for rådets arbeid. Til avdelingen ligger også i dag koordineringen av oppgaver knyttet til forskning i direktoratet.

Oppgaver:

 • Administrativ støtte for sekretariatet for Statens seniorråd
 • Utvalgte utviklingsoppgaver for divisjon folkehelse
 • Koordinering, oppfølging og kvalitetssikring av plan- og styringsoppgaver
 • Økonomistyring på divisjonsnivå

Målgrupper: Helsedirektoratet internt; spesielt Divisjon utvikling og koordinering, Helse- og omsorgsdepartementet.

Samarbeidspartnere: Helsedirektoratets divisjoner; spesielt Divisjon utvikling og koordinering, Helse- og omsorgsdepartementet, Statens seniorråd v/rådsleder.

Avdelingsdirektør: Ellinor Sundseth

Divisjon helseøkonomi og finansiering

Behandlingsrefusjon

Avdelingen forvalter folketrygdlovens refusjonsordninger knyttet til primær- og spesialisthelsetjenester.

Hovedoppgaver:

Avdelingen har ansvar for direkte oppgjør med behandlere (leger, psykologer, fysioterapeuter med flere), forvaltning av frikortordningene, oppgjørene for helsetjenester i utlandet og bidrag til spesielle formål. Avdelingen har også forvaltningsansvaret for fastlegeordningen, Europeisk helsetrygdkort og pasientformidlingen. 

Avdelingens arbeid består av regelverksforvaltning, herunder tolkning av gjeldende lovverk og regelverksutvikling. Avdelingen foretar analyser og utredninger vedrørende finansieringsordninger, for eksempel av utgiftsutviklingen på stønadsbudsjettet.

IT-oppgaver:

Avdelingen utvikler og forvalter IT-systemene som Helfo benytter for saksbehandling og utbetaling av stønad på avdelingens ansvarsområde (HESA). Avdelingen har også tjenesteansvar for de nasjonale IKT-løsningene som understøtter fastlegeordningen, samt tilsvarende for fristbruddordningen.   

Andre prioriterte IT-oppgaver er tjenesteansvar for KUHR (kontroll og utbetaling til behandlergrupper særlig i primærhelsetjenesten og fremstilling av aktivitetsdata om primærhelsetjenesten mm), tjenesteansvar for automatisk frikort, fremme elektronisk samhandling (fysioterapeuter, psykologer med flere) og deltagelse i andre prioriterte IKT utviklingsprosjekter som er relevante i forhold til avdelingens ansvarsområde.

Premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet:

Avdelingen er en viktig premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet på de nevnte fagområdene. Avdelingen leverer periodiske rapporteringer, utredninger og forslag til endringer i eksisterende regelverk. Videre mottar avdelingen oppdrag fra departementet gjennom det årlige tildelingsbrevet.

Helsedirektoratets ytre etat, Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har det operative ansvaret for fagområdene.

Avdelingsdirektør: Steinar Mathisen

Finansiering og DRG

Avdelingen forvalter og utvikler finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten, herunder Innsatsstyrt finansiering og Kvalitetsbasert finansiering. Videre har avdelingen ansvaret for forvaltning og videreutvikling av DRG-systemet, og for metodikk relatert til bruk av samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. Styringsinformasjon om folketrygdens helserefusjoner utarbeides også av avdelingen.

ISF-ordningen og DRG-systemet

Innsatsstyrt finansiering (ISF) fastsetter de aktivitetsbaserte inntektene fra staten til de regionale helseforetakene basert på informasjon om hvor mange, og hva slags pasienter som har blitt behandlet. 

ISF-ordningen og DRG-systemet forvaltes i samarbeid med Avdeling økonomi og analyse. Forvaltningen omfatter publisering av regelverk, kontroll av utbetalingsgrunnlaget, vedlikehold og vektberegning av DRG-systemet, analyser av aktivitet og økonomi pluss bidrag til plan- og budsjettarbeid i departementet. Avdelingen tilbyr brukerstøtte gjennom egen e-postadresse og årlige informasjonsmøter.

Kvalitetsbasert finansiering

Kvalitetsbasert finansiering brukes for sette fokus på kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten. En andel av de regionale helseforetakenes totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer og prestasjonskriterier. Avdelingen beregner hvordan midler fra staten til helseregionene skal fordeles, basert på prestasjon på kvalitet. 

Samfunnsøkonomiske analyser

Avdelingen arbeider med å utvikle og vedlikeholde en nasjonal veileder for økonomisk evaluering i helsesektoren. Hensikten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag for prioritering i pasientbehandlingen, gjennom å kunne operasjonalisere alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet, som er de sentrale prioriteringskriteriene. Det arbeides også med samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike forebyggende tiltak.

Andre større oppgaver

Avdelingen utarbeider styringsinformasjon om folketrygdens refusjonsutgifter og produserer analyser og prognoser i henhold til gjeldende regelverk og endringer i Lov om folketrygden.

Avdelingsdirektør: Fredrik A.S.R. Hanssen

Legemiddel og tannhelserefusjon

Avdelingen har ansvaret for forvaltning av følgende av folketrygdlovens bestemmelser, med tilhørende forskrifter og retningslinjer: 

 • Ftrl. § 5-6 og § 5-6 a om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom
 • Ftrl. § 5-14 om stønad til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler
 • Ftrl. § 5-22 om bidrag til spesielle formål
 • Ftrl. § 5-25 om stønad ved yrkesskade

Avdelingens ansvarsområde innebærer blant annet forvaltning av søknadsordning for individuell stønad av legemidler, og utbetaling av forhåndsgodkjent og individuell stønad av legemidler. Dette omfatter også direkte oppgjørsordning med apotek og bandasjist for refusjon av legemiddelutgifter, utgifter til medisinsk forbruksmateriell og dietetiske næringsmidler. Videre innebærer ansvarsområdet forvaltning av folketrygdens finansiering av tannbehandling og direkte oppgjørsordning med tannleger og tannpleiere for refusjon av utgifter til tannbehandling.

Hovedfokus for arbeidet i avdelingen er å bidra til regelverksutvikling og forenkling, samt legge til rette for elektronisk samhandling for behandlerne. Avdelingen foretar analyser av utgiftsutviklingen på stønadsbudsjettet, og jobber med forvaltning og utvikling av IT-systemene for oppgjørsordningene for refusjonsutbetaling. 

Avdelingen har informasjonsansvar innenfor nevnte fagområdene og har i den sammenheng løpende kontakt med helsepersonell, journalleverandører, organisasjoner og andre relevante myndigheter.

Avdelingen er en viktig premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet på legemiddel- og tannhelseområdet. Leveranser utarbeides til departementet gjennom utredninger og forslag til endringer i eksisterende regelverk. Videre utfører avdelingen oppgaver for departementet gjennom det årlige tildelingsbrevet.

Helsedirektoratets ytre etat, Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har det operative ansvaret for håndtering av fagområdene.

Avdelingsdirektør: Erik Hviding

Norsk pasientregister

Norsk pasientregister (NPR) er et sentralt helseregister som inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på eller har fått behandling i spesialisthelsetjenesten. NPR er den sentrale kilden for styringsdata for spesialisthelsetjenesten og blir i økende grad brukt som datakilde for forskningsprosjekter som omhandler befolkningens helsetilstand.
NPR er i hovedsak lokalisert i Trondheim og har 50 medarbeidere med kompetanse innen teknologi, helseøkonomi, samfunnsvitenskap og registerforskning.

Registeret ble etablert i 1997. I februar 2007 vedtok Stortinget å endre helseregisterloven for å etablere et personidentifiserbart, kryptert Norsk pasientregister.

Bred anvendelse av data og sikkert personvern

Norsk pasientregister inneholder sensitive data og oppbevaring av sensitive personopplysninger er strengt regulert i lovverket. Retningslinjer for utlevering av data sikrer at personvernet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

NPR er den sentrale kilden for styringsdata for spesialisthelsetjenesten. Data blir i økende grad brukt som datakilde for forskningsprosjekter som omhandler befolkningens helsetilstand. Data fra registeret brukes jevnlig til:

 • Styringsdata for RHF, HF, sentrale myndigheter og kommuner
 • Statistikk over aktivitet og ventetider i spesialisthelsetjenesten
 • Innsatsstyrt finansiering 
 • Nasjonale kvalitetsindikatorer for spesialisthelsetjenesten 
 • Dekningsgradsanalyser og kvalitetssikring av andre registre
 • Kjernejournal
 • Grunnlag for Hjerte- og karregisteret (HKR)
 • Grunnlag for analyse- og forskningsprosjekter

Norsk pasientregisters formål

Bruk av data i tråd med formålet er viktig for rettssikkerhet og personvern for de registrerte. Derfor kan opplysninger fra Norsk pasientregister bare brukes som følge av formålene etter Norsk pasientregisterforskriften § 1–2:

 • Danne grunnlag for administrasjon, styring og kvalitetssikring av spesialisthelsetjenester, herunder den aktivitetsbaserte finansieringen, kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og betalingsordningen for utskrivningsklare pasienter
 • Bidra til medisinsk og helsefaglig forskning, herunder forskning som kan gi viten om helsetjenester, behandlingseffekter, diagnoser, og sykdommens årsaker, utbredelse og forløp og forebyggende tiltak
 • Danne grunnlag for etablering og kvalitetssikring av sykdoms- og kvalitetsregistre og videreformidling av kontaktopplysninger til den nasjonale kjernejournalen
 • Bidra til kunnskap som gir grunnlag for forebygging av ulykker og skader

Avdelingsdirektør: Unn E. Huse

Statistikk

Avdeling statistikk koordinerer arbeidet med å skaffe til veie relevant og tilstrekkelig statistisk dokumentasjon av god kvalitet. Avdelingen er en pådriver når det gjelder å skaffe, omarbeide og formidle relevant statistikk. I tillegg medvirker avdelingen til god kvalitet, samordning og videreutvikling av statistikk innenfor helse- og omsorgsområdet.

Avdelingen har ansvaret for:

 • Drift og utvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Nasjonale kvalitetsindikatorer blir benyttet til kvalitetsstyring, kvalitetsforbedring og helserelaterte valg. Indikatorene tilgjengeliggjøres via helsenorge.no
 • Utvikling og koordinering av statistikk og styringsinformasjon innen helse- og omsorgsfeltet, blant annet gjennom KOSTRA og internasjonalt samarbeid gjennom NOMESKO og OECD.
 • «Nøkkeltall for helsesektoren» - en årlig oppdatering av status og utviklingstrekk for utvalgte områder innen helse- og omsorgssektoren.
 • Forvaltning av informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no. Informasjonstjenesten skal ivareta pasientens rett til å velge behandlingsted innen spesialisthelsetjenesten, kalt retten til fritt behandlingsvalg.

Avdelingsdirektør: Hanne Narbuvold

Økonomi og analyse

Avdelingen utfører analyser av aktivitet, årsverk og kostnader i helse- og omsorgssektoren både for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Vi tilrettelegger statistikk for både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Avdelingen bidrar også til drift og utvikling av Innsatsstyrt finansiering (ISF) og beregner kostnadsvektene i DRG-systemet.

Avdelingen har ansvaret for SAMDATA-prosjektet (sammenligningsdata for spesialisthelsetjenesten), rapporten Samhandlingsstatistikk og andre analyser av spesialisthelsetjenesten (tvang, DPS-statistikk, rusbehandling, rehabilitering).

Formålet med SAMDATA er å utvikle, analysere og publisere styringsinformasjon for spesialisthelsetjenesten, rapporten er en årlig nøkkeltallsrapport for somatisk sektor, psykisk helsevern og rus. Rapporten analyserer utvikling og regionale forskjeller i helsetjenestenes aktivitet, ressursbruk, finansiering og effektivitet. SAMDATA-rapporten belyser hvordan helseforetakene fungerer, sett i forhold til hovedmålene for helsepolitikken.

Avdelingen gjennomfører i tillegg ulike løpende analyser av aktivitet, ressurser, effektivitet og finansiering i helsesektoren etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet eller Helsedirektoratets ledergruppe. Analysene omfatter både somatisk sektor og psykisk helsevern.

Avdeling Økonomi og analyse ligger i Trondheim og var tidligere en del av avdeling Finansiering og DRG. Den har fortsatt mange felles oppgaver med denne avdelingen når det gjelder drift og utvikling av Innsatsstyrt finansiering (ISF) og kostnadsvekter i DRG-systemet.

Avdelingsdirektør: Beate M. Huseby

Divisjon kompetanse og personell

Autorisasjon

Avdelingen bidrar til at helsevesenet har tilgang til kvalifisert helsepersonell som fyller vilkårene i helsepersonelloven til autorisasjon eller lisens. Hovedoppgaven er å behandle søknader om autorisasjon og lisens fra alle helsepersonell med en utdanning på videregående- eller bachelornivå. Avdelingen har ansvar for drift av kundesenteret som besvarer henvendelser fra søkere og interessenter innenfor hele autorisasjons- og godkjenningsområdet.

Avdelingsdirektør: Eva Bjerkmann

Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar ulike oppgaveporteføljer.

 • Seksjon kundesenter
  Ivaretar generell informasjons- og veiledningstjeneste til de som kontakter oss på e-post eller per telefon. Seksjonen har også ansvar for kontroll av innbetalt gebyr, utsendelse av informasjon om saksbehandlingstid og klargjøring av saker for saksbehandling. Seksjonsleder: Hilde Hansen
 • Seksjon pleiegruppene
  Seksjonen er ansvarlig for saksbehandling av søknader fra helsepersonell som søker om autorisasjon som ambulansearbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, jordmor, sykepleier, tannhelsesekretær, tannpleier, fotterapeut. Fagansvarlig: Veronica Torp
 • Seksjon øvrig personell
  Seksjonen er ansvarlig for saksbehandling av søknader fra helsepersonell som søker om autorisasjon som apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, ortopediingeniør, optiker, ortoptist, perfusjonist, radiograf, tanntekniker, vernepleier.

Godkjenning og regelverk

Avdelingen har overordnet ansvar for systemer og regelverk knyttet til autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og den behandler søknader om autorisasjon for leger, tannleger, farmasøyter og psykologer, samt søknader om spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere.

Avdelingsdirektør: Anne Farseth

Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar ulike oppgaveporteføljer:

 • Seksjon juss og kvalitet
  Seksjonen er delt i to med forskjellige ansvarsområder.

  Juss  - består av fem jurister som har hovedmål å støtte divisjonen kompetanse og personell med juridisk rådgivning og har ansvar for forvaltning og fortolkning av regelverket på divisjonens område.

  Kvalitet - består av en kvalitetsansvarlig som arbeider systematisk med internkontroll og revisjoner, for å sikre at vi benytter prosesser, prosedyrer, sjekklister og kontrollverktøy som er nødvendig for korrekt saksbehandling samt styring og kontroll av divisjonens øvrige aktiviteter og støttefunksjoner.
  Webkontakt for divisjon kompetanse og personell.
 • Seksjon spesialistgodkjenning
  Seksjonens hovedoppgave er behandling av søknader om spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere, samt konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS-land. Seksjonsleder: Synne Andersen Bjerkås
 • Seksjon profesjonsutdanninger
  Seksjonens hovedoppgave er behandling av søknad om autorisasjon og lisens for tannlege, lege, farmasøyt og psykolog, samt behandling av søknad om registrering av veilederavtaler for leger under veiledning og endelig godkjenning som allmennlege. Seksjonsleder: Cathrine Lien Jensen

Spesialisering og etterutdanning

Avdelingen skal bidra til livslang læring og kompetanseutvikling for helsepersonell også etter de har fått autorisasjon. Det innebærer blant annet utvikling av ny spesialiststruktur for leger, overordnet ansvar for turnustjenesten og følge med på endringene i kompetansebehov i tjenestene.

Hovedoppgaver:

 • Turnustjeneste for leger og fysioterapeuter
 • Spesialistutdanning av leger
  • Veiledet tjeneste for allmennleger 
   • Etterutdanning for andre helsepersonellgrupper   
    • Videreutdanning i regi av utdannings/ høyskolesektoren
    • Vurdering av kompetansebehov i helsetjenesten.

Avdelingsdirektør: Randi Forfang

Utdanning og personellplanlegging

Avdelingen skal bidra til at befolkningen har tilgang til kvalifisert helsepersonell i tilstrekkelig omfang. Det innebærer blant annet nasjonal kompetansestyring og personellplanlegging og å utarbeide godt datagrunnlag for analyse og framskrivning av behov for helsepersonell. Videre skal avdelingen bidra til at utdanningenes innhold, kvalitet og kapasitet samsvarer med tjenestenes kompetansebehov, gjennom godt samarbeid med utdanningssektoren.

Hovedoppgaver:

 • Oppgaver knyttet til grunnutdanninger og fagskole
 • Kompetanseløftet 2015/Kompetanseløft 2020
 • Personellstatistikk, analyse og framskriving av personellbehov, samt å sikre gode beslutningsgrunnlag for personellplanlegging
 • Fagansvar for og eierskap av Helsepersonellregisteret (HPR) og Legestillingsregisteret (LSR)
 • Strategisk virkemiddelbruk, blant annet gjennom tilskuddsordninger og pedagogiske virkemidler
 • Identifisere og håndtere endrede kompetansebehov
 • Human Resource for Health (HRH)
 • Internasjonalt arbeid

Avdelingsdirektør: Silje Anine Bell.

Divisjon primærhelsetjenester

Allmennhelsetjenester

Avdelingen skal koordinere og styrke Helsedirektoratets arbeid innen allmenn- og tannhelsetjenester samt smittevern. I dette arbeidet inngår faglig utvikling, rådgivning, iverksetting av vedtatt politikk og forvaltning av lover og regelverk innen:

 • legetjenester i kommunen og fastlegeordningen
 • heldøgns medisinsk akuttberedskap, herunder:
  - legevakt og legevaktsentral
  - øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD/ØHD)
 • smittevern – nasjonalt og internasjonalt
 • diabetes, kronisk lungesykdom, hjertesvikt og kreft (NCD – ikke-smittsomme sykdommer) i primærhelsetjenesten
 • helsetjenester i arrest (ikke fengselshelsetjenester)
 • tannhelsetjenesten:
  - primær- og spesialistnivå
  - tannhelsetjenester i sykehus
  - tilrettelegging av tilbud til utsatte grupper
  - pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer
  - spesialistutdanning av tannleger
 • beredskap innenfor våre tjenesteområder
 • forvaltning av tilskudd til:
  - Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE)
  - Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP)
  - Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)
  - de regionale odontologiske kompetansesentrene
  - Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
  - Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
  - Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
  - universiteter og høgskoler med tannhelsefaglig videre- og spesialistutdanning
  - Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)

Forvaltning av juridiske spørsmål knyttet til:

 • helsetjeneste i skoler
 • helsestasjonstjenester
 • svangerskaps- og barselomsorgstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • overgrepsmottak

Sentrale lover og forskrifter:

Seksjon tannhelsetjenester er organisert som en seksjon i avdelingen. Fungerende seksjonssjef er Ragnhild Elin Nordengen.

Avdelingsdirektør: Per Magne Mikaelsen

Beredskap

Avdeling beredskap har eit overordna ansvar for beredskap og tryggleik i direktoratet. Avdelinga har ansvar for kriseplanen til direktoratet og for å koordinere og organisere direktoratets krisehandsaming. Dette inneber stor grad av samarbeid med andre avdelingar i direktoratet, i sektoren, andre sektorer og internasjonalt.

Avdelingsdirektør: Morten Randmæl

Minoritetshelse og rehabilitering

Avdelingen skal bidra til et likeverdig helsetjenestetilbud for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet funksjonsnivå og sosioøkonomisk status.

Avdelingens hovedoppgaver:

Minoritetshelse

 • Følge opp nasjonal strategi for innvandrerhelse og nasjonale handlingsplaner på feltet herunder veiledning om bruk av tolk
 • Veiledning knyttet til helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger, innvandrere og familiegjenforente 
 • Forvalte tilskudd til nasjonal kompetanseenhet for migrasjon- og minoritetshelse     
 • Forvalte tilskudd til utvikling av samisk helsetjeneste

Trafikkmedisin og helsekrav for enkelte arbeidstakere

 • Forvalte og utvikle regelverk om helsekrav til førerkort
 • Helsekrav til arbeid i petroleumsvirksomheten til havs

Helse og arbeid

 • Delansvar for helsemyndighetenes oppfølging av IA-avtalen, herunder utvikle og vedlikeholde veiledere i forhold til sykefravær og oppfølging av «Raskere tilbake»-ordningen i helseforetakene

Habilitering og rehabilitering

 • Fortolke regelverk om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Veilede om habiliteringstjenester og rehabiliteringstjenester i primærhelsetjenesten

Annen tilskuddsforvaltning

 • NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)
 • ELIB (et liv i bevegelse) - kiropraktikkforskning

Avdelingsdirektør: Bente Moe

Omsorgstjenester

Avdeling omsorgstjenester arbeider med oppgaver rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med særlig ansvar for hjemmetjenester, sykehjem, tjenester til personer med utviklingshemming, tjenester til personer med demens, lindrende behandling og omsorg mot livets slutt, utviklingssentre for hjemmetjenester og sykehjem, pårørendearbeid, frivillighet og lovfortolkning av helse- og omsorgstjenesteloven.

Avdelingen har et særlig ansvar for å følge opp regjeringens handlingsplan Omsorg 2020. Avdelingen arbeider tverrfaglig med bred kontaktflate ut mot tjenestene, ulike fag- og forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner. De viktigste virkemidlene er ulike tilskuddsordninger, fortolkning av lovverk og utarbeidelse av rapporter, retningslinjer og veiledere.

Avdelingsdirektør: Helga Katharina Haug

Utvikling og teknologi

Informasjon kommer.

Avdelingsdirektør: Kristin Mehre

Psykisk helse og rus

Avdeling psykisk helse og rus har et overordnet ansvar for oppfølging, råd og veiledning, samt å bidra til å sikre statistikk og dokumentasjon på psykisk helse- og rusfeltet i kommunene. Avdelingen skal også medvirke til videreutvikling av fagfeltene.

Hovedmål

Avdelingen skal understøtte tjenestenes arbeid med å utvikle det lokale tilbudet for mennesker som har, eller er i risiko for å utvikle, rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer, samt deres pårørende og nærstående. Dette innebærer:

 • Styrke bruker- og mestringsperspektivet i tjenestene
 • Styrking og utvikling av psykisk helsearbeid og rusarbeid, i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • At psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse ses i sammenheng
 • Fremme utvikling av tilgjengelige og likeverdige tjenester av god kvalitet for mennesker med milde, moderate eller alvorlige problemer
 • Styrke samhandlingen på tvers av profesjoner, instanser, forvaltningsnivå og sektorer

Satsingsområder innen psykisk helse- og rusarbeid

Forebygging:

 • Understøtte kommunens arbeid med å utvikle kommunalt behandlingstilbud, for mennesker med angst samt milde og moderate depresjonsvansker.
 • Oppfølging av tiltakene i nasjonal oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse, inkludert rusmiddelproblemer
 • Bidra til flere psykologer i kommunenes flerfaglige helse- og omsorgstjenester

Helhetlig og koordinerte tjenester:

 • Arbeid med særskilte satsninger som oppsøkende team (ACT-, FACT- ROP-team), utvikling av lavterskeltilbud og storbysatsingen
 • Koordinering av Helsedirektoratets tiltak inn i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid; « Bolig for velferd»

Barn- og unge-feltet:

 • Delta i tverrdepartementalt arbeid for å fange opp og yte gode tilbud til utsatte barn og unge
 • Bidra med helsetjenester og kompetanse til prosjektet for økt gjennomføring av videregående opplæring.
 • Arbeid med organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller for bedre samhandling mellom kommune og spesialist

Vold, traumer og selvmordsforebygging:

 • Koordinering og oppfølging av arbeid med vold og traumer og forebygging av selvmord og selvskading
 • Oppfølging av helsetjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
 • Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer, inkludert oppfølging etter 22.7
 • Oppfølging av psykiske helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og personell som deltar i internasjonale operasjoner (veteraner)
 • Utvikling og oppfølging av tiltak i handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Brukere, pårørende, selvhjelp og frivillige organisasjoner:

 • Fremme brukermedvirkning, pårørendearbeid og selvhjelpsarbeid innenfor psykisk helse- og rusfeltet
 • Medvirke til utvikling og styrking av frivillige organisasjoners innsats, herunder bruker- og pårørendeorganisasjoner, i samsvar med sentrale føringer på fagfeltene

Kvalitet, utvikling og kompetanse:

 • Fremme kompetanseutvikling på psykisk helse, rus og traumefeltet og videreutdanning innen rus- og psykisk helsefaget
 • Oppfølging av nasjonale kompetansesentre:
  - Regionssentre for barns og unges psykiske helse (RBUP)/regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) psykisk helse og barnevern
  - Regionale ressurssentre om vold, traume- og selvmordsforebygging (RVTS). Det er fem slike sentre over hele landet.
  - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF)
  - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)
 • Utvikle og bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og veiledere innen lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Sikre bedre statistikk- og dokumentasjonsgrunnlag over tjenestene og brukere av tjenestene gjennom kartlegginger, rapporteringer, evalueringer og videre utvikling av kvalitetsindikatorer

Veilednings- og forvaltningsansvar:

Avdelingen har ansvar for å veilede og lovfortolke når det gjelder sprøyteromsloven og helse- og omsorgslovens kapittel 10 som regulerer tvangsinntak i rusinstitusjon uten samtykke, samt å rettlede kommunene innen rus og psykisk helse feltet.

Organisering:

Arbeidet med psykisk helsefeltet og rusfeltet i Helsedirektoratet er fordelt på folkehelse-, primærhelsetjeneste- og spesialisthelsetjenestedivisjonen. I de to siste divisjonene er det opprettet særskilte psykisk helse- og rusavdelinger.

Avdelingsdirektør: Anette Mjelde

Divisjon spesialisthelsetjenester

Bioteknologi og helserett

Avdelingen har ulike oppgaver knyttet til noen av de helselovene Helsedirektoratet er satt til å forvalte gjennom lov eller forskrift, eller etter delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet.

De lovene avdelingen har ansvar for er:

 • Helsepersonelloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Bioteknologiloven
 • Genteknologiloven
 • Lov om alternativ medisin
 • Transplantasjonsloven
 • Behandlingsbiobankloven
 • Helseforskningsloven

Våre oppgaver er blant annet å gi informasjon, veiledning og råd om lovgivningen og å fortolke regelverket. Vi bistår også i utviklingen av regelverket, og behandler enkeltsaker der hvor vi har fått myndighet til det. For eksempel gir vi godkjenning etter bioteknologiloven. Vi er også klageinstans på enkeltområder. Avdelingen har dessuten tilsynsoppgaver etter genteknologiloven.

Avdelingen har også ansvar for å bistå øvrige avdelinger i Helsedirektoratet der det oppstår spørsmål i forbindelse med anvendelse av f.eks. forvaltningsloven. Fortolkning av helseregisterloven har også vært delegert Helsedirektoratet og ligget i avdelingen. Den er nå erstattet av to nye lover; en helseregisterlov og en pasientjournallov. Disse trådte i kraft 1.1.2015. Helse- og omsorgsdepartementet har ennå ikke delegert ansvaret for disse lovene.

Vårt mål er å legge grunnlaget for lik praktisering av reglene gjennom å skape felles forståelse, samt å bidra til god faglig utvikling av regelverket.

Avdelingsdirektør: Kristin Cordt-Hansen

Medisinsk nødmeldetjeneste

Den medisinske nødmeldetjenesten er et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten.

Tjenesten består av akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler), akuttmottak, ambulansetjeneste, leger i kommunal vaktordning og legevaktsentraler og helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon.

Nødmeldetjenesten utgjør kommunikasjonsberedskapen i helsetjenesten og sikrer befolkningen direkte kontakt med medisinsk fagkyndige ved behov for øyeblikkelig hjelp. Det landsdekkende helseradionettet brukes som kommunikasjonssamband i helsetjenesten inntil det nye nødnettet er utbygd i hele landet.

Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste har ansvar for å følge med på og utvikle den prehospitale tjenesten. Avdelingens største og mest omfattende prosjekt er å legge til rette for innføring av det nye nødnettet i helsetjenesten. I tillegg har avdelingen omfattende oppgaver knyttet til oppfølgingen etter 22. juli.

Avdelingsdirektør: Steinar Olsen

Medisinsk utstyr og legemidler

Avdelingen har ansvar for oppgaver på områdene legemidler, blod, medisinsk utstyr og «Nasjonalt system».

 • Ansvar for forvaltning av regelverk på legemiddelområdet (håndtering, rekvirering, skipsmedisin) er lagt til avdelingen. I tillegg har vi ansvar for flere retningslinjer og tiltak knyttet til riktigere legemiddelbruk, på oppdrag fra departementet.
 • På området medisinsk utstyr forvalter vi produktregelverket gitt i forskrift om medisinsk utstyr. Å føre tilsyn med at aktører og produkter på det norske markedet oppfyller kravene gitt i regelverket er en viktig oppgave, i tillegg til behandling av søknader og meldinger samt informasjonsvirksomhet.
 • På blodområdet har vi ansvar for forvaltning av blodforskriften, herunder godkjenning av blodbanker og drift av transfusjonstjenestens kvalitetsråd.
 • Nye metoder er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetak, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF i dialog med eksterne brukere. Helse- og omsorgsdepartementet er systemeier. Sekretariatet for Nye metoder ligger i Helsedirektoratet, avdeling medisinsk utstyr og legemidler. Systemet skal sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten gjennomgår en kvalitetssikret prosess for vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Nye metoder har egen nettside, nyemetoder.no.

Avdelingsdirektør: Marit Endresen

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014-2018) er et femårig, nasjonalt program for å redusere pasientskader i hele helse- og omsorgstjenesten.

Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt styringsgruppe som ledes av helsedirektøren vedtar sentrale beslutninger. Sekretariatet står for daglig drift og er plassert i Helsedirektoratet.

Pasientsikkerhetsprogrammet innfører målrettede forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i helsetjenesten. Programmet viderefører arbeidsområdene fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013).

Se pasientsikkerhetsprogrammet.no for mer informasjon om programmet, forbedringsarbeid, pasientskader, innsatsområder, samlinger/kurs, verktøy og rapporter.

Avdelingsdirektør: Anne-Grete Skjellanger, ask@helsedir.no

Psykisk helsevern og rus

Avdeling psykisk helsevern og rus har eit overordna ansvar for oppfølging, råd og rettleiing samt dokumentasjon på psykisk helsevern og rusbehandling til tenestene og for å medverke til vidare utvikling av fagfelta.

Hovudmål

Avdelinga skal bidra til å utvikle kvalitativt gode og tilgjengelege spesialisthelsetenester for menneske med psykiske lidingar og/eller menneske med rusrelaterte problem, samt bidra til å redusere skader av rusmiddelbruk. Avdelinga skal fylgje med utbreiinga av rusmiddelbruk og psykiske lidingar, samt utvikling av tenestene. Det arbeidast for å fremme tverrfagleg samhandling og behandling ut frå eit heilskapleg perspektiv.

Satsingsområde

 • Bidra til å realisere omstilling i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling i tråd med samhandlingsreformen.
 • Bidra til tilgjengelege tenester, arbeide for auka sosial inkludering og forpliktande samhandling, samt redusere avbrot i behandlinga.
 • Gjennomføre tiltak i Meld.st 30 Se meg! som omhandlar mellom anna tverrfagleg spesialisert rusbehandling, til dømes:
  - Nasjonal overdosestrategi
  - Etablering av ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
  - Større fokus på alkohol
 • Legge til rette for betre kvalitet og kompetanse i tenestene:
  - Utarbeide nasjonale retningslinjer og veiledarar som er nasjonalt normerande for god praksis
  - Utvikle kvalitetsindikatorar på rus og psykisk helsefeltet
  - Prosedyrekodeverk psykisk helsevern og rus
 • Avdelinga har ansvar for regjeringas strategi for auka frivilligheit i psykisk helsevern, der målet er riktig bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Auke brukarmedverknad og fremje kunnskap om og utvikling av tilbod til barn av føresette med psykiske lidingar og/eller rusmiddelbruk.
 • Psykisk helsevernlova – fortolking, informasjon og veiledning.
 • Forberede og prosedere rettssaker om overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern.
 • Fylgje opp kontrollkommisjonane i psykisk helsevern.
  o Godkjenne institusjonar som skal ha ansvar for undersøking og behandling av pasientar under tvungent psykisk helsevern
 • Fylgje med på utvikling av tenestene, leggje til rette for kvalitetssikra statistikk og dokumentasjon som grunnlag for styring.

Avdelinga arrangerer faste årlege konferansar for kontrollkommisjonane og samarbeider med tenestene om årlege DPS-seminar og seminar for psykisk helsevern barn og unge (BUP-seminar).

Arbeidet med psykisk helse og rus er fordelt på divisjonane Folkehelse, Primærhelsetenester og Spesialisthelsetenester. I dei to siste divisjonane er det særskilde avdelingar for psykisk helse og rusfeltet.

Avdelingsdirektør: Gitte Huus

Rehabiltering og sjeldne tilstander

Avdelingen rehabilitering og sjeldne tilstander utvikler fagområdene som vi har ansvar for i tråd med Helsedirektoratets rolle og samfunnsansvar, vår visjon, verdier og satsningsområder.

Avdelingens arbeidsområder:

 • Bistår statens sivilrettsforvaltning med faglig vurdering av søknader om rettferdsverderlag
 • rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • helsetilbud til transpersoner
 • innovasjon i helsesektoren
 • ungdomshelse
 • brukermedvirkning
 • hjerneslag
 • sansetap – spesiell oppmerksomhet mot barn og unge
 • myndighetsoppgaver i form av å følge med på fagområdet sjeldne tilstander

Avdelingsdirketør: Anne Stina Nordmo

Sykehustjenester

Avdelingen skal gi faglige råd om innhold, organisering, drift og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten, herunder faglige retningslinjer, faglige veiledere, kvalitetsregistre og spesialisert medisin. Avdelingen skal følge opp ulike politiske satsningsområder innenfor spesialisthelsetjenesten. Innenfor ulike saksområder vil det også inngå fortolkning og forvaltning av regelverk.

Hovedområder:

 • Prioritering i helsetjenesten
 • Strategi for kreftområdet
 • Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling
 • Nasjonale retningslinjer/-veiledere på flere områder
 • Svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen
 • Abort og sterilisering
 • Palliativ behandling av barn
 • Organdonasjon til transplantasjon
 • Rådgiving ved etablering og godkjenning av sykehus
 • Akuttmottak i sykehus
 • Godkjenning av laboratorie- og røntgenvirksomhet
 • Nasjonale behandlings- og kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten
 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Meldeordninger i spesialisthelsetjenesten
 • Pasientsikkerhet

Avdelingsdirektør: Torunn Janbu

Divisjon utvikling og digitalisering

Arkiv og forvaltningsstøtte

Helsedirektoratet har et stort arkivmiljø med rundt 16 medarbeidere. Arkivet jobber for å sikre at direktoratets saksbehandling utføres og dokumenteres på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte. Avdelingen bidrar til god forvaltning blant annet gjennom rådgiving og kursvirksomhet overfor direktoratets ansatte, samt veiledning i håndtering av ledermøtesaker og i spørsmål om innsyn. Det gjennomføres kurs i offentlighetsloven og god saksbehandling. I Helsedirektoratet benytter vi arkivsystemet P360.

Avdelingsdirektør: Marianne Høiklev Tengs

HR

Avdeling HR har som hovedmål å medvirke til at direktoratet har en profesjonell rekruttering, fremtidsrettet personal- og lønnspolitikk, en effektiv og korrekt lønnsforvaltning og en kompetent og serviceorientert personalforvaltning med støtte og veiledning til ledere i utøvelsen av deres personalansvar.

Avdelingsdirektør: Jannicke Hexum

Kommunikasjon og digitale kanaler

For å sikre helhet og et sterkt kommunikasjonsfaglig miljø, har Helsedirektoratet en samlet kommunikasjonsavdeling.

Avdelingen støtter divisjonene med kommunikasjonsrådgivning.

Avdelingen jobber blant annet med:

 • Nett/digitale medier
 • Presse
 • Kampanjer
 • Krisekommunikasjon
 • Internkommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i Helsedirektoratet har fire hovedmål:

 1. Oppdatert kommunikasjon: Vi skal ha oppdatert informasjon i alle våre produkter, tjenester og kanaler.
 2. Tilgjengelig kommunikasjon: Vi skal være åpne, proaktive og yte god service.
 3. Helhetlig kommunikasjon: Vi skal koordinere budskapene våre så de blir helhetlige for mottakeren.
 4. Kommunikasjon tilpasset målgruppene: Vi skal kjenne målgruppenes behov og tilrettelegge kommunikasjonen.

Kommunikasjonsdirektør: Berit Kolberg Rossiné

Strategi og metode

Avdelingen skal:

 • bistå med å analysere konsekvenser på IKT-området i oppdrag og tildelinger til Helsedirektoratet
 • implementere og forvalte metoder for prosjektarbeid og arkitekturarbeid 
 • forvalte porteføljestyringsprosessen for IKT
 • støtte øvrige avdelinger med IKT-kompetanse i prosjekt
 • fortelle Helsedirektoratet om muligheter innen IT
 • koordinere samarbeidet med offentlige felleskomponenter
 • være en driver for innovasjon innen IKT

Avdelingsdirektør: Jo Winding Harbitz

Utvikling og forvaltning

Avdelingen har ansvaret fo​​r forvaltning og videreutvikling av løsninger som Helsedirektoratet bruker, som blant annet:

 • saksbehandlingsløsninger (som understøtter blant annet generell saksbehandling, tilskuddsforvaltning, personellfeltet og helserefusjon)
 • Helsedirektoratets interne løsninger for elektronisk samhandling

Avdelingen består av tre seksjoner:

 • Seksjon analyse og utvikling, ledet av seksjonssjef Ervin Vodopic
 • Seksjon forvaltning og leveransestyring, ledet av Per Morten Barstad
 • Seksjon test og kvalitet, ledet av Siv Fjellkårstad

Avdelingsdirektør: Wenche Snell

Økonomi og styring

Tekst kommer.

Avdelingsdirektør: Terje Auestad

Etater

Statens strålevern

Statens strålevern er organisert som en etat i Helsedirektoratet.

Strålevernet er fagmyndighet på områdene strålevern og atomsikkerhet. Helsedirektoratet har helhetlig ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Direktoratet har også et faglig og administrativt ansvar for Strålevernet, med noen unntak.

Strålevernet: 

 • er ansvarlig myndighet på atomsikkerhets- og ikkespredningsområdet
 • har selvstendig beslutningsmyndighet etter atomenergiloven direkte underlagt Helse- og omsorgsdepartementet
 •  har ansvar og selvstendig beslutningsmyndighet etter forurensningsloven direkte underlag Klima- og miljødepartementet
 • har ansvar og oppgaver for Utenriksdepartementet, inkludert arbeidet med atomhandlingsplanen og forvaltningen av tilskuddsordningen.

Meir informasjon om Strålevernet: nrpa.no

Helfo

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat.

Helfo forvalter årlig om lag 33 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

I tillegg har Helfo ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstelefonen 800HELSE (800 43 573).

Privatpersoner finner informasjon om Helfos tjenester på helsenorge.no.

Helseaktører finner informasjon på helfo.no.

Sist faglig oppdatert: 1. januar 2017

skriv ut del på facebook del på twitter