Divisjon folkehelse

Global helse

Avdelingen skal koordinere og styrke Helsedirektoratets internasjonale arbeid. Avdelingen har det overordnede ansvaret for Direktoratets samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) og skal utvikle et forslag til en strategi for Norges helsesektors internasjonale innsats for den globale oppnåelsen av FNs (De forente nasjoner) bærekraftmål, samt koordinere helsesektorenes aktører i utviklingen av det faglige grunnlaget for strategien. Videre skal avdeling global helse, med basis i forslaget til internasjonal strategi, ha ansvaret for Helsedirektoratets innspill til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om hvordan norsk helsesektor bør følge opp helsemålet i en norsk kontekst. 

Avdelingen er nasjonalt kontaktpunkt for Den europeiske unions (EU) helseprogram og koordinerer herunder blant annet Helsedirektoratets arbeid med Joint Actions. Avdelingen er også ansvarlig for direktoratets rolle som Donor Program Partner (DPP) under EØS-finansieringsordningene. Avdeling global helse bistår HOD med forberedelser til møter i helsekomite under Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) og bistår HOD og andre divisjoner i direktoratet i fm besøk fra utlandet. For å ivareta sin koordinerende rolle og tilrettelegge for godt samarbeid, både innad i direktoratet, og med eksterne samarbeidspartnere arrangerer avdelingens faste WHO, EU og OECD-fora.

Oppgaver:

 • Kontaktpunkt for EUs helseprogram
 • Koordinere direktoratets arbeid med Joint Actions
 • Donor Program Partner for EØS-finansieringsordningene.
 • Koordinere direktoratets forberedelser og oppfølging av møter i WHOs styrende organer
 • Lede norsk helsesektors innsats i arbeidet med å nå FNs helserelaterte bærekraftsmål
 • Bistå HOD i arbeid med OECD
 • Bistå HOD og øvrige deler av direktoratet i forbindelse m besøk fra utlandet

Fungerende avdelingsdirektør: Astrid Nylenna

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Miljø og helse

Avdelingen skal styrke Helsedirektoratets innsats på områdene miljø og helse, fysisk aktivitet, aktiv aldring og ha hovedansvaret for det tobakksforebyggende arbeidet. 

Viktige funksjoner for å videreutvikle disse områdene vil være «følge med»-funksjon, tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning og kommunikasjonsarbeid. Avdelingens regelverksforvaltning omfatter folkehelseloven, tobakksskadeloven og forskrift for miljørettet helsevern. Avdelingen har et overordnet ansvar for kommunikasjon til befolkningen på områdene fysisk aktivitet og tobakk. Kunnskapsutvikling og evaluering er også viktige oppgaver. 

Gjennom tverrsektorielt samarbeid skal avdelingen legge til rette for trygge og helsefremmende nærmiljøer, for barn, unge, voksne og eldre. 

Avdelingen har hovedansvar for direktoratets arbeid opp mot miljø- og samferdselssektoren.

Oppgaver:

 • Aktiv og sunn aldring
 • Tobakksforebyggende arbeid
 • Forvalte tobakksskadeloven
 • Fysisk aktivitet
 • Kampanjer fysisk aktivitet og røykeslutt
 • Nærmiljøutvikling
 • Koordinere arbeid med nasjonale strategier for astma, allergi og inneklima
 • Skader og ulykker
 • Miljørettet helsevern
 • Tilskuddsforvaltning

AvdelingsdirektørJakob Linhave

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Levekår og helse

Avdelingen skal være pådriver for Helsedirektoratets ivaretakelse av sosial ulikhet i helse og løfte frem velferd, samfunnsmessige og psykososiale forholds betydning for befolkningens helse og andre forhold som påvirker denne. Avdelingen har det overordnede ansvaret for alkohol- og annen rusmiddelforebygging, samt psykisk helse i et folkehelseperspektiv, med unntak av barn og unge som hovedsakelig ivaretas av avdeling Barne- og ungdomshelse.

Sentrale arbeidsoppgaver er utarbeidelse av faglige råd og veiledning, følge med på utviklingen, tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning, bidra til kunnskapsutvikling og evaluering. Avdelingen skal understøtte kommuner og fylkeskommuner i det systematiske folkehelsearbeidet. Avdelingen skal videre stimulere til lokale strategier og tiltak for å fremme befolkningens helse og trivsel, og arbeide for å redusere sosial ulikhet i helse, i samsvar med folkehelselovens formål. Avdelingen har ansvaret for myndighetsfunksjoner delegert til Helsedirektoratet i folkehelseloven (unntatt kap. 3 Miljørettet helsevern) og i alkoholloven med tilhørende forskrifter. Avdelingen har et spesielt ansvar for å koordinere prosesser overfor kompetansesentrene på rusfeltet (KoRus) og Frivillighet Norge, og koordinere divisjonens prosesser inn mot andre kompetansesentre utenfor de regionale helseforetakene og mot fylkesmannen og Kommunenes sentralforbund (KS).

Oppgaver:

 • Utvikle kunnskap og initiativer for å redusere sosial ulikhet i helse og løfte fram sosiale determinanters betydning for helse
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse og livskvalitet. Videreutvikle psykisk helse-feltet som en likeverdig del av folkehelsearbeidet.
 • Implementere og forvalte  folkehelseloven
 • Forvalte alkoholloven
 • Rusmiddelforebyggende arbeid, inkl arbeidslivet
 • Tilskuddsforvaltning, inkl tilskudd til KoRus
 • Understøtte kommuner og fylkeskommuner i deres folkehelsearbeid
 • Koordinere arbeidet med styringssignaler til og dialog med Fylkesmennene og samarbeidet med Frivillighet Norge

AvdelingsdirektørØyvind Giæver

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Ernæring og forebygging i helsetjenesten

Avdelingen skal styrke den forebyggende innsatsen i helsetjenesten og ha hovedansvaret for fagområdet ernæring, med unntak av spedbarnsernæring og ernæring til barn og unge.

Avdelingen har hovedansvaret for det forebyggende arbeidet i helsetjenesten innenfor områdene tobakksavvenning, alkohol, ernæring, fysisk aktivitet, søvn og lettere psykiske plager (belastninger, depresjon og angst). I dette inngår også å være en pådriver for at den forebyggende innsatsen i helsetjenesten, inklusive frisklivssentraler og at levevaneendringer i større grad benyttes som ledd i forebygging, behandling og rehabilitering av sykdom.

Oppgaver:

 • Ernæring – fremme sunt kosthold i befolkningen
 • Samarbeid med matvarebransjen
 • Frisklivssentraler inkl. læring og mestring
 • NCD – Oppfølging av strategien
 • Psykologiske faktorer i endring av levevaner
 • Forebygging og tidlig intervensjon ved lettere psykiske plager og ved søvnvansker
 • Styrke forebygging i andre deler av helsetjenesten
 • Nasjonale anbefalinger om ernæring
 • Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere
 • Kampanjer ernæring

AvdelingsdirektørHenriette Øien

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Barne- og ungdomshelse

Avdelingen har det overordnede ansvaret for det tverrsektorielle folkehelsearbeidet rettet mot gravide, barn og unge, samt helsefremmende og forebyggende helsetjenester i kommunene, som svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Avdelingen følger opp seksuell helsestrategi, som har et livsløpsperspektiv, samt ungdomshelsestrategien, og det som gjelder for barn, unge, gravide og ammende i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

Til ansvarsområdene hører også psykisk helse og mobbing. Avdelingen deltar i implementeringen av program for folkehelsearbeid i kommunen og i partnerskap mot mobbing. Utvikling av helsefremmede digitale tjenester til ungdom gjøres i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Direktoratet for e-helse.

Viktige verktøy i dette arbeidet er nasjonale faglige retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, spedbarnsernæring og svangerskapsomsorgen og retningslinjer for mat og måltider i barnehagen, i skolen og i SFO. Sunne levevaner og tidlig innsats/tidlig intervensjon rettet mot gravide, barn, unge og deres foreldre er sentralt i arbeidet med å fremme fysisk og psykisk helse og forebygge/motvirke omsorgssvikt. Avdelingen har ansvar for å følge opp Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp. I alle avdelingens prosjekter er brukermedvirkning en viktig komponent. Vi etterstreber å la barn og unge bli hørt i prosesser som angår dem. I tillegg bidrar vi inn i Helsedirektoratets utvikling av brukermedvirkning på andre områder.

Avdelingen har et tett samarbeid med Utdanningdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om flere felles satsninger. I 0–24-samarbeidet om økt gjennomføringsgrad i videregående opplæring samarbeider vi i tillegg med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Arbeids – og velferdsdirektoratet. Andre sentrale arbeidsoppgaver er tilskuddsforvaltning, regelverksforvaltning og kommunikasjonsarbeid rettet mot både helse- og utdanningspersonell og mot befolkningen. Avdelingen følger med på ny kunnskap på de aktuelle fagområdene og utvikler normerende produkter som retningslinjer, planer, strategier og faglige råd.

Avdelingen understøtter kommuner i utviklingen av helsetjenester med høy kvalitet samt det systematiske folkehelsearbeidet gjennom Ungdata og annen forskning. Videre skal avdelingen stimulere til lokale tiltak for å fremme gode samarbeidsstrukturer mellom tjenester. Avdelingen har Helsedirektoratets myndighetsfunksjon i helse- og omsorgstjenesteloven relatert til svangerskaps- og barselomsorgstjenester, helsestasjon og helsetjenester i skoler.

Avdelingen har ansvaret for å koordinere samarbeidet med Utdanningsdirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for mat, helse og fysisk aktivitet (MHFA), og NOVA mht Ungdata.

Oppgaver: 

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
 • Svangerskap og barselomsorgstjenester
 • Ernæring for gravide, spedbarn, barn og unge
 • Psykiske helse og mobbing
 • Seksuell helse i et livsløpsperspektiv
 • Tidlig innsats barn og unge
 • E-helse barn og unge
 • Ungdata
 • Selvorganisert selvhjelp
 • Koordinering av arbeidet opp mot Utdanningsdirektoratet
 • 0–24 samarbeidet 

AvdelingsdirektørEllen Margrethe Carlsen

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Utvikling og koordinering

Avdelingen skal ivareta stabs-, koordinerings- og utviklingsoppgaver for divisjonen. Sekretariatet for Statens seniorråd er administrativt tilknyttet direktoratet og avdelingen skal legge til rette for rådets arbeid. Til avdelingen ligger også i dag koordineringen av oppgaver knyttet til forskning i direktoratet.

Oppgaver:

 • Administrativ støtte for sekretariatet for Statens seniorråd
 • Utvalgte utviklingsoppgaver for divisjon folkehelse
 • Koordinering, oppfølging og kvalitetssikring av plan- og styringsoppgaver
 • Økonomistyring på divisjonsnivå

AvdelingsdirektørEllinor Sundseth

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Divisjon helseøkonomi og finansiering

Behandlingsrefusjon

Avdelingen forvalter folketrygdlovens refusjonsordninger knyttet til primær- og spesialisthelsetjenester.

Hovedoppgaver:

Avdelingen har ansvar for direkte oppgjør med behandlere (leger, psykologer, fysioterapeuter med flere), forvaltning av frikortordningene, oppgjørene for helsetjenester i utlandet og bidrag til spesielle formål. Avdelingen har også forvaltningsansvaret for fastlegeordningen, Europeisk helsetrygdkort og pasientformidlingen. 

Avdelingens arbeid består av regelverksforvaltning, herunder tolkning av gjeldende lovverk og regelverksutvikling. Avdelingen foretar analyser og utredninger vedrørende finansieringsordninger, for eksempel av utgiftsutviklingen på stønadsbudsjettet.

IT-oppgaver:

Avdelingen utvikler og forvalter IT-systemene som Helfo benytter for saksbehandling og utbetaling av stønad på avdelingens ansvarsområde (HESA). Avdelingen har også tjenesteansvar for de nasjonale IKT-løsningene som understøtter fastlegeordningen, samt tilsvarende for fristbruddordningen.   

Andre prioriterte IT-oppgaver er tjenesteansvar for KUHR (kontroll og utbetaling til behandlergrupper særlig i primærhelsetjenesten og fremstilling av aktivitetsdata om primærhelsetjenesten mm), tjenesteansvar for automatisk frikort, fremme elektronisk samhandling (fysioterapeuter, psykologer med flere) og deltagelse i andre prioriterte IKT utviklingsprosjekter som er relevante i forhold til avdelingens ansvarsområde.

Premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet:

Avdelingen er en viktig premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet på de nevnte fagområdene. Avdelingen leverer periodiske rapporteringer, utredninger og forslag til endringer i eksisterende regelverk. Videre mottar avdelingen oppdrag fra departementet gjennom det årlige tildelingsbrevet.

Helsedirektoratets ytre etat, Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har det operative ansvaret for fagområdene.

Avdelingsdirektør: Steinar Mathisen

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Finansiering og DRG

Avdelingen forvalter og utvikler finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten, herunder Innsatsstyrt finansiering og Kvalitetsbasert finansiering. Videre har avdelingen ansvaret for forvaltning og videreutvikling av DRG-systemet, og for metodikk relatert til bruk av samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren. Styringsinformasjon om folketrygdens helserefusjoner utarbeides også av avdelingen.

ISF-ordningen og DRG-systemet

Innsatsstyrt finansiering (ISF) fastsetter de aktivitetsbaserte inntektene fra staten til de regionale helseforetakene basert på informasjon om hvor mange, og hva slags pasienter som har blitt behandlet. 

ISF-ordningen og DRG-systemet forvaltes i samarbeid med Avdeling økonomi og analyse. Forvaltningen omfatter publisering av regelverk, kontroll av utbetalingsgrunnlaget, vedlikehold og vektberegning av DRG-systemet, analyser av aktivitet og økonomi pluss bidrag til plan- og budsjettarbeid i departementet. Avdelingen tilbyr brukerstøtte gjennom egen e-postadresse og årlige informasjonsmøter.

Kvalitetsbasert finansiering

Kvalitetsbasert finansiering brukes for sette fokus på kvalitetsarbeidet i spesialisthelsetjenesten. En andel av de regionale helseforetakenes totale inntekter gjøres avhengig av måloppnåelse ved bruk av kvalitetsindikatorer og prestasjonskriterier. Avdelingen beregner hvordan midler fra staten til helseregionene skal fordeles, basert på prestasjon på kvalitet. 

Samfunnsøkonomiske analyser

Avdelingen arbeider med å utvikle og vedlikeholde en nasjonal veileder for økonomisk evaluering i helsesektoren. Hensikten er å gi et bedre beslutningsgrunnlag for prioritering i pasientbehandlingen, gjennom å kunne operasjonalisere alvorlighetsgrad, nytte og kostnadseffektivitet, som er de sentrale prioriteringskriteriene. Det arbeides også med samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike forebyggende tiltak.

Andre større oppgaver

Avdelingen utarbeider styringsinformasjon om folketrygdens refusjonsutgifter og produserer analyser og prognoser i henhold til gjeldende regelverk og endringer i Lov om folketrygden.

Avdelingsdirektør: Fredrik A.S.R. Hanssen

Avdeling: Ansatte i avdelingen

Legemiddel og tannhelserefusjon

Avdelingen har ansvaret for forvaltning av følgende av folketrygdlovens bestemmelser, med tilhørende forskrifter og retningslinjer: 

 • Ftrl. § 5-6 og § 5-6 a om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom
 • Ftrl. § 5-14 om stønad til legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler
 • Ftrl. § 5-22 om bidrag til spesielle formål
 • Ftrl. § 5-25 om stønad ved yrkesskade

Avdelingens ansvarsområde innebærer blant annet forvaltning av søknadsordning for individuell stønad av legemidler, og utbetaling av forhåndsgodkjent og individuell stønad av legemidler. Dette omfatter også direkte oppgjørsordning med apotek og bandasjist for refusjon av legemiddelutgifter, utgifter til medisinsk forbruksmateriell og dietetiske næringsmidler. Videre innebærer ansvarsområdet forvaltning av folketrygdens finansiering av tannbehandling og direkte oppgjørsordning med tannleger og tannpleiere for refusjon av utgifter til tannbehandling.

Hovedfokus for arbeidet i avdelingen er å bidra til regelverksutvikling og forenkling, samt legge til rette for elektronisk samhandling for behandlerne. Avdelingen foretar analyser av utgiftsutviklingen på stønadsbudsjettet, og jobber med forvaltning og utvikling av IT-systemene for oppgjørsordningene for refusjonsutbetaling. 

Avdelingen har informasjonsansvar innenfor nevnte fagområdene og har i den sammenheng løpende kontakt med helsepersonell, journalleverandører, organisasjoner og andre relevante myndigheter.

Avdelingen er en viktig premissleverandør for Helse- og omsorgsdepartementet på legemiddel- og tannhelseområdet. Leveranser utarbeides til departementet gjennom utredninger og forslag til endringer i eksisterende regelverk. Videre utfører avdelingen oppgaver for departementet gjennom det årlige tildelingsbrevet.

Helsedirektoratets ytre etat, Helseøkonomiforvaltningen (Helfo) har det operative ansvaret for håndtering av fagområdene.

Avdelingsdirektør: Erik Hviding

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Helseregistre

Avdeling helseregistre har databehandlingsansvaret for Norsk pasientregister (NPR) og IPLOS-registeret (helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester), samt etablering og forvaltning av Kommunalt pasient og brukerregister (KPR).

Avdelingen leverer data og bidrar til en rekke samfunnsoppgaver, blant annet finansieringsgrunnlag for norske sykehus, gjestepasientoppgjør, ventelistestatistikk, Kjernejournal, pasientreiser, Fritt behandlingsvalg, Pakkeforløp kreft, Hjerte- og karregistereret og nasjonale kvalitetsindikatorer.

Om Norsk pasientregister (NPR):

 • NPR er et sentralt helseregister som inneholder opplysninger om alle pasienter som venter på, eller har fått, behandling i spesialisthelsetjenesten. 
 • NPR er den sentrale kilden for styringsdata for spesialisthelsetjenesten, og blir også brukt som datakilde for forskningsprosjekter som omhandler befolkningens helsetilstand.
 • NPR inneholder sensitive data og oppbevaring av sensitive personopplysninger, og er strengt regulert i lovverket. Retningslinjer for utlevering av data sikrer at personvernet blir ivaretatt i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Her kan du lese mer om Norsk pasientregister

Om IPLOS-registeret:

 • IPLOS er et lovbestemt helseregister for kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • IPLOS inneholder data fra kommunene om personer som har søkt, mottar eller har mottatt helse- og omsorgstjenester. Formålet er å gi grunnlag for forskning, kvalitetssikring, planlegging og styring av helse- og omsorgstjenesten, se IPLOS-forskriften (lenke til lovdata.no).

Her kan du lese mer om IPLOS-registeret

Avdelingsdirektør: Stein Olav Gystad

Avdeling: Ansatte i avdelingen

Statistikk

Avdeling statistikk koordinerer arbeidet med å skaffe til veie relevant og tilstrekkelig statistisk dokumentasjon av god kvalitet. Avdelingen er en pådriver når det gjelder å skaffe, omarbeide og formidle relevant statistikk. I tillegg medvirker avdelingen til god kvalitet, samordning og videreutvikling av statistikk innenfor helse- og omsorgsområdet.

Avdelingen har ansvaret for:

 • Drift og utvikling av nasjonalt kvalitetsindikatorsystem. Nasjonale kvalitetsindikatorer blir benyttet til kvalitetsstyring, kvalitetsforbedring og helserelaterte valg. Indikatorene tilgjengeliggjøres via helsenorge.no
 • Utvikling og koordinering av statistikk og styringsinformasjon innen helse- og omsorgsfeltet, blant annet gjennom KOSTRA og internasjonalt samarbeid gjennom NOMESKO og OECD.
 • «Nøkkeltall for helsesektoren» - en årlig oppdatering av status og utviklingstrekk for utvalgte områder innen helse- og omsorgssektoren.
 • Forvaltning av informasjonstjenesten Velg behandlingssted på helsenorge.no. Informasjonstjenesten skal ivareta pasientens rett til å velge behandlingsted innen spesialisthelsetjenesten, kalt retten til fritt behandlingsvalg.

Avdelingsdirektør: Hanne Narbuvold

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Økonomi og analyse

Avdelingen utfører helsetjenesteanalyser av pasienter og mottakere av helse- og omsorgstjenester, behandlingsaktivitet, årsverk, kostnader og produktivitet. Analysene omfatter både kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten. Mange av analysene inngår i prosjektene SAMDATA spesialisthelsetjenesten og SAMDATA kommune. Formålet med SAMDATA-prosjektene er å utvikle, analysere og publisere styringsinformasjon for helse- og omsorgstjenestene, samt å belyse utviklingstrekk og variasjon i relasjon til hovedmålene for helsepolitikken.

SAMDATA spesialisthelsetjenesten inneholder analyser av utvikling og variasjon i pasientbehandling, behandlingspraksis, kapasitet, ressursinnsats og ressursutnyttelse (produktivitet) i spesialisthelsetjenesten i siste femårsperiode. Analysene inkluderer både somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Avdelingen lager også andre analyser av spesialisthelsetjenesten (tvang i psykisk helsevern, DPS-statistikk, rusbehandling, rehabilitering, pasientforløp etter utskrivning i psykisk helsevern).

SAMDATA kommune beskriver utvikling og variasjon i mottakere og brukere av ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, samt forskjeller i kapasitet, kostnader og årsverk. Analysene inkluderer mottakere av helse- og omsorgstjenester i hjemmet, på institusjon, bruk av fastlege og legevakt, samt omfanget av utskrivningsklare liggedøgn på sykehus. Avdelingen samler også inn data fra det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp og beskriver bruken av denne tjenesten.  

Avdeling økonomi og analyse administrerer ordningen med kompensasjon for merverdiavgift i helseforetakene som ble innført fra 1. januar i 2017. Avdelingen bidrar også til drift og utvikling av Innsatsstyrt finansiering (ISF) i samarbeid med avdeling for Finansiering og DRG. Avdelingen har ansvar for beregning av kostnadsvektene i DRG-systemet og innhenting og godkjenning av KPP-data. Avdelingen gjør også analyser av aktivitetsutviklingen i Fritt behandlingsvalg og beregner behandlingpris.

Avdeling Økonomi og analyse er lokalisert i Trondheim og samarbeider tett med avdeling Helseregistre.

Avdelingsdirektør: Beate M. Huseby

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Divisjon kompetanse og personell

Autorisasjon

Avdelingen bidrar til at helsevesenet har tilgang til kvalifisert helsepersonell som fyller vilkårene i helsepersonelloven til autorisasjon eller lisens. Hovedoppgaven er å behandle søknader om autorisasjon og lisens fra alle helsepersonell med en utdanning på videregående- eller bachelornivå. Avdelingen har ansvar for drift av kundesenteret som besvarer henvendelser fra søkere og interessenter innenfor hele autorisasjons- og godkjenningsområdet.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar ulike oppgaveporteføljer.

 • Seksjon kundesenter
  Ivaretar generell informasjons- og veiledningstjeneste til de som kontakter oss på e-post eller per telefon. Seksjonen har også ansvar for kontroll av innbetalt gebyr, utsendelse av informasjon om saksbehandlingstid og klargjøring av saker for saksbehandling. Seksjonsleder: Hilde Hansen
 • Seksjon pleiegruppene
  Seksjonen er ansvarlig for saksbehandling av søknader fra helsepersonell som søker om autorisasjon som ambulansearbeider, helsefagarbeider, helsesekretær, jordmor, sykepleier, tannhelsesekretær, tannpleier, fotterapeut. Fagansvarlig: Veronica Torp
 • Seksjon øvrig personell
  Seksjonen er ansvarlig for saksbehandling av søknader fra helsepersonell som søker om autorisasjon som apotektekniker, audiograf, bioingeniør, ergoterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, ortopediingeniør, optiker, ortoptist, perfusjonist, radiograf, tanntekniker, vernepleier.

Avdelingsdirektør: Eva Bjerkmann

Godkjenning og regelverk

Avdelingen har overordnet ansvar for systemer og regelverk knyttet til autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning og den behandler søknader om autorisasjon for leger, tannleger, farmasøyter og psykologer, samt søknader om spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere.

Avdelingen er organisert i tre seksjoner som ivaretar ulike oppgaveporteføljer:

 • Seksjon juss og kvalitet
  Seksjonen er delt i to med forskjellige ansvarsområder.

  Juss  - består av fem jurister som har hovedmål å støtte divisjonen kompetanse og personell med juridisk rådgivning og har ansvar for forvaltning og fortolkning av regelverket på divisjonens område.

  Kvalitet - består av en kvalitetsansvarlig som arbeider systematisk med internkontroll og revisjoner, for å sikre at vi benytter prosesser, prosedyrer, sjekklister og kontrollverktøy som er nødvendig for korrekt saksbehandling samt styring og kontroll av divisjonens øvrige aktiviteter og støttefunksjoner.
  Webkontakt for divisjon kompetanse og personell.
 • Seksjon spesialistgodkjenning
  Seksjonens hovedoppgave er behandling av søknader om spesialistgodkjenning av leger, tannleger og optikere, samt konvertering av spesialistgodkjenning fra EU/EØS-land. Seksjonsleder: Synne Andersen Bjerkås
 • Seksjon profesjonsutdanninger
  Seksjonens hovedoppgave er behandling av søknad om autorisasjon og lisens for tannleger, leger, farmasøyter, kliniske ernæringsfysiologer og psykologer, samt behandling av søknad om registrering av veilederavtaler for leger under veiledning og endelig godkjenning som allmennlege. Seksjonsleder: Cathrine Lien Jensen

Avdelingsdirektør: Anne Farseth

Spesialisering og etterutdanning

Avdelingen skal bidra til livslang læring og kompetanseutvikling for helsepersonell og bidra til fleksibel og fremtidsrettet benyttelse av helsepersonellressurser. Dette inkluderer også ansvar for å utrede og følge med på endringer i kompetansebehov i tjenestene.

Hovedoppgaver:

Avdelingsdirektør: Randi Forfang

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Utdanning og personellplanlegging

Avdelingen skal bidra til at befolkningen har tilgang til kvalifisert helsepersonell i tilstrekkelig omfang. Det innebærer blant annet nasjonal kompetansestyring og personellplanlegging og å utarbeide godt datagrunnlag for analyse og framskrivning av behov for helsepersonell. Videre skal avdelingen bidra til at utdanningenes innhold, kvalitet og kapasitet samsvarer med tjenestenes kompetansebehov, gjennom godt samarbeid med utdanningssektoren.

Hovedoppgaver:

Avdelingsdirektør: Silje Anine Bell

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Divisjon primærhelsetjenester

Allmennhelsetjenester

Avdelingen skal koordinere og styrke Helsedirektoratets arbeid innen allmenn- og tannhelsetjenester, samt smittevern. I dette arbeidet inngår faglig utvikling, rådgivning, iverksetting av vedtatt politikk og forvaltning av lover og regelverk innen:

 • legetjenester i kommunen og fastlegeordningen
 • heldøgns medisinsk akuttberedskap, herunder:
  - legevakt og legevaktsentral
  - øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD/ØHD)
 • smittevern og arbeid rettet mot antibiotikaresistens – nasjonalt og internasjonalt
 • diabetes, kronisk lungesykdom, hjerte-/karsykdommer og kreft (NCD – ikke-smittsomme sykdommer) i primærhelsetjenesten
 • helsetjenester i arrest (ikke fengselshelsetjenester)
 • tannhelsetjenesten:
  - primær- og spesialistnivå
  - tannhelsetjenester i sykehus
  - tilrettelegging av tilbud til utsatte grupper
  - pasientsikkerhet og tannbehandlingsmaterialer
  - spesialistutdanning av tannleger
 • beredskap innenfor våre tjenesteområder
 • forvaltning av tilskudd til:
  - Allmennmedisinske forskningsenheter (AFE)
  - Antibiotikasenteret for primærhelsetjenesten (ASP)
  - Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer (BVG)
  - de regionale odontologiske kompetansesentrene
  - Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)
  - Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM)
  - Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)
  - universiteter og høgskoler med tannhelsefaglig videre- og spesialistutdanning

Forvaltning av juridiske spørsmål knyttet til:

 • helsetjeneste i skoler
 • helsestasjonstjenester
 • svangerskaps- og barselomsorgstjenester i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • overgrepsmottak

Sentrale lover og forskrifter:

Seksjon tannhelsetjenester er organisert som en seksjon i avdelingen. Fungerende seksjonssjef er Ragnhild Elin Nordengen.

Avdelingsdirektør: Per Magne Mikaelsen

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Beredskap

Avdeling beredskap har eit overordna ansvar for beredskap og tryggleik i direktoratet. Avdelinga har ansvar for kriseplanen til direktoratet og for å koordinere og organisere direktoratets krisehandsaming. Dette inneber stor grad av samarbeid med andre avdelingar i direktoratet, i sektoren, andre sektorer og internasjonalt.

Avdelingsdirektør: Morten Randmæl

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Minoritetshelse og rehabilitering

Avdelingen skal bidra til et likeverdig helsetjenestetilbud for hele befolkningen, uavhengig av kjønn, alder, etnisitet funksjonsnivå og sosioøkonomisk status.

Avdelingens hovedoppgaver:

Minoritetshelse

 • Følge opp nasjonal strategi for innvandrerhelse og nasjonale handlingsplaner på feltet herunder veiledning om bruk av tolk
 • Veiledning knyttet til helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger, innvandrere og familiegjenforente 
 • Forvalte tilskudd til nasjonal kompetanseenhet for migrasjon- og minoritetshelse     
 • Forvalte tilskudd til utvikling av samisk helsetjeneste

Trafikkmedisin og helsekrav for enkelte arbeidstakere

 • Forvalte og utvikle regelverk om helsekrav til førerkort
 • Helsekrav til arbeid i petroleumsvirksomheten til havs

Helse og arbeid

 • Delansvar for helsemyndighetenes oppfølging av IA-avtalen, herunder utvikle og vedlikeholde veiledere i forhold til sykefravær og oppfølging av «Raskere tilbake»-ordningen i helseforetakene

Habilitering og rehabilitering

 • Fortolke regelverk om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator
 • Veilede om habiliteringstjenester og rehabiliteringstjenester i primærhelsetjenesten

Annen tilskuddsforvaltning

 • NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin)
 • ELIB (et liv i bevegelse) - kiropraktikkforskning

Avdelingsdirektør: Bente Moe

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Omsorgstjenester

Avdeling omsorgstjenester arbeider med oppgaver rettet mot de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med særlig ansvar for hjemmetjenester, sykehjem, tjenester til personer med utviklingshemming, tjenester til personer med demens, lindrende behandling og omsorg mot livets slutt, utviklingssentre for hjemmetjenester og sykehjem, pårørendearbeid, frivillighet og lovfortolkning av helse- og omsorgstjenesteloven.

Avdelingen har et særlig ansvar for å følge opp regjeringens handlingsplan Omsorg 2020. Avdelingen arbeider tverrfaglig med bred kontaktflate ut mot tjenestene, ulike fag- og forskningsmiljøer, interesseorganisasjoner og pasient- og brukerorganisasjoner. De viktigste virkemidlene er ulike tilskuddsordninger, fortolkning av lovverk og utarbeidelse av rapporter, retningslinjer og veiledere.

Avdelingsdirektør: Helga Katharina Haug
Ansatte: Ansatte i avdelingen

Utvikling og teknologi

Avdeling utvikling og teknologi (PHUT) skal bidra til å styrke og koordinere teknologi- og tjenesteutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Arbeidet i avdelingen legger vekt på brukermedvirkning, teknologiske løsninger og e-helse, som kan bidra til tjenesteinnovasjon og nye måter å tilby tjenester på.

Avdelingen har blant annet ansvar for gjennomføring av store program som Velferdsteknologiprogrammet og Primærhelseprogrammet, i tillegg til prosjektet Statlig finansiering av omsorgstjenestene.

Sentrale oppgaver er prosjekteierskap, prosjektledelse og prosjektkoordinering.

Avdelingsdirektør: Kristin Mehre
Ansatte: Ansatte i avdelingen

Psykisk helse og rus

Avdeling psykisk helse og rus har et overordnet ansvar for oppfølging, råd og veiledning, samt å bidra til å sikre statistikk og dokumentasjon på psykisk helse- og rusfeltet i kommunene. Avdelingen skal også medvirke til videreutvikling av fagfeltene.

Hovedmål

Avdelingen skal understøtte tjenestenes arbeid med å utvikle det lokale tilbudet for mennesker som har, eller er i risiko for å utvikle, rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer, samt deres pårørende og nærstående. Dette innebærer:

 • Styrke bruker- og mestringsperspektivet i tjenestene
 • Styrking og utvikling av psykisk helsearbeid og rusarbeid, i tråd med kunnskapsbasert praksis
 • At psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse ses i sammenheng
 • Fremme utvikling av tilgjengelige og likeverdige tjenester av god kvalitet for mennesker med milde, moderate eller alvorlige problemer
 • Styrke samhandlingen på tvers av profesjoner, instanser, forvaltningsnivå og sektorer

Satsingsområder innen psykisk helse- og rusarbeid

Forebygging:

 • Understøtte kommunens arbeid med å utvikle kommunalt behandlingstilbud, for mennesker med angst samt milde og moderate depresjonsvansker.
 • Oppfølging av tiltakene i nasjonal oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse, inkludert rusmiddelproblemer
 • Bidra til flere psykologer i kommunenes flerfaglige helse- og omsorgstjenester

Helhetlig og koordinerte tjenester:

 • Arbeid med særskilte satsninger som oppsøkende team (ACT-, FACT- ROP-team), utvikling av lavterskeltilbud og storbysatsingen
 • Koordinering av Helsedirektoratets tiltak inn i Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid; « Bolig for velferd»

Barn- og unge-feltet:

 • Delta i tverrdepartementalt arbeid for å fange opp og yte gode tilbud til utsatte barn og unge
 • Bidra med helsetjenester og kompetanse til prosjektet for økt gjennomføring av videregående opplæring.
 • Arbeid med organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller for bedre samhandling mellom kommune og spesialist

Vold, traumer og selvmordsforebygging:

 • Koordinering og oppfølging av arbeid med vold og traumer og forebygging av selvmord og selvskading
 • Oppfølging av helsetjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
 • Psykososial oppfølging etter kriser og katastrofer, inkludert oppfølging etter 22.7
 • Oppfølging av psykiske helsetjenester for flyktninger, asylsøkere og personell som deltar i internasjonale operasjoner (veteraner)
 • Utvikling og oppfølging av tiltak i handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Brukere, pårørende, selvhjelp og frivillige organisasjoner:

 • Fremme brukermedvirkning, pårørendearbeid og selvhjelpsarbeid innenfor psykisk helse- og rusfeltet
 • Medvirke til utvikling og styrking av frivillige organisasjoners innsats, herunder bruker- og pårørendeorganisasjoner, i samsvar med sentrale føringer på fagfeltene

Kvalitet, utvikling og kompetanse:

 • Fremme kompetanseutvikling på psykisk helse, rus og traumefeltet og videreutdanning innen rus- og psykisk helsefaget
 • Oppfølging av nasjonale kompetansesentre:
  - Regionssentre for barns og unges psykiske helse (RBUP)/regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) psykisk helse og barnevern
  - Regionale ressurssentre om vold, traume- og selvmordsforebygging (RVTS). Det er fem slike sentre over hele landet.
  - Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF)
  - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
  - Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (NAPHA)
 • Utvikle og bidra til implementering av nasjonale retningslinjer og veiledere innen lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid
 • Sikre bedre statistikk- og dokumentasjonsgrunnlag over tjenestene og brukere av tjenestene gjennom kartlegginger, rapporteringer, evalueringer og videre utvikling av kvalitetsindikatorer

Veilednings- og forvaltningsansvar:

Avdelingen har ansvar for å veilede og lovfortolke når det gjelder sprøyteromsloven og helse- og omsorgslovens kapittel 10 som regulerer tvangsinntak i rusinstitusjon uten samtykke, samt å rettlede kommunene innen rus og psykisk helse feltet.

Organisering:

Arbeidet med psykisk helsefeltet og rusfeltet i Helsedirektoratet er fordelt på folkehelse-, primærhelsetjeneste- og spesialisthelsetjenestedivisjonen. I de to siste divisjonene er det opprettet særskilte psykisk helse- og rusavdelinger.

Avdelingsdirektør: Anette Mjelde

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Divisjon spesialisthelsetjenester

Bioteknologi og helserett

Avdelingen har ulike oppgaver knyttet til helselovgivningen som Helsedirektoratet er satt til å forvalte gjennom lov eller forskrift, eller etter delegasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet. Våre oppgaver er blant annet å gi informasjon, veiledning og råd om lovgivningen og å fortolke regelverket. Vi bistår også i utviklingen av regelverket, og behandler enkeltsaker hvor vi er gitt myndighet til det. For eksempel gir vi godkjenning etter bioteknologiloven, celleforskriften og genteknologiloven.

De lovene avdelingen har ansvar for er:

 • Abortloven
 • Helsepersonelloven
 • Helseregisterloven
 • Pasientjournalloven (med unntak av §§ 9, 12, 13, 21 og 22 som er Direktoratet for e-helse sitt ansvar)
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Spesialisthelsetjenesteloven
 • Bioteknologiloven
 • Genteknologiloven
 • Lov om alternativ medisin
 • Transplantasjonsloven
 • Obduksjonslova
 • Behandlingsbiobankloven
 • Helseforskningsloven

Avdelingen ivaretar også fortolkning og forvaltning av en rekke forskrifter som er hjemlet i disse lovene.

Vi er også klageinstans på enkeltområder og gir dispensasjon fra taushetsplikten for bruk av helseopplysninger til helseanalyser og kvalitetssikring, administrasjon, planlegging eller styring av helse- og omsorgstjenesten.

Avdelingen har fagansvar for områdene som omfattes av bioteknologiloven, genteknologiloven og forskrift om kvalitet og sikkerhet ved håndtering av celler og vev. Vi har tilsynsoppgaver etter genteknologiloven.

En av avdelingens kjerneoppgaver er å ivareta juridiske spørsmål i retningslinjer, veiledere og andre normerende produkter som utgis av Helsedirektoratet.
Vårt mål er å bidra til lik praktisering av reglene gjennom å skape felles forståelse, samt å bidra til god faglig utvikling av regelverket.

Avdelingsdirektør: Anne Louise Valle

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Medisinsk nødmeldetjeneste

Den medisinske nødmeldetjenesten er et landsdekkende, organisatorisk og kommunikasjonsteknisk system for varsling og håndtering av henvendelser om behov for akuttmedisinsk hjelp og kommunikasjon innen helse- og omsorgstjenesten.

Tjenesten består av akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK-sentraler), akuttmottak, ambulansetjeneste, leger i kommunal vaktordning og legevaktsentraler og helsepersonell i vaktberedskap i somatiske og psykiatriske sykehus med akuttfunksjon.

Nødmeldetjenesten utgjør kommunikasjonsberedskapen i helsetjenesten og sikrer befolkningen direkte kontakt med medisinsk fagkyndige ved behov for øyeblikkelig hjelp. Det landsdekkende helseradionettet brukes som kommunikasjonssamband i helsetjenesten inntil det nye nødnettet er utbygd i hele landet.

Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste har ansvar for å følge med på og utvikle den prehospitale tjenesten. Avdelingens største og mest omfattende prosjekt er å legge til rette for innføring av det nye nødnettet i helsetjenesten. I tillegg har avdelingen omfattende oppgaver knyttet til oppfølgingen etter 22. juli.

Avdelingsdirektør: Steinar Olsen

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Medisinsk utstyr og legemidler

Avdelingen har ansvar for oppgaver på områdene legemidler, blod, medisinsk utstyr og «Nasjonalt system».

 • Ansvar for forvaltning av regelverk på legemiddelområdet (håndtering, rekvirering, skipsmedisin) er lagt til avdelingen. I tillegg har vi ansvar for flere retningslinjer og tiltak knyttet til riktigere legemiddelbruk, på oppdrag fra departementet.
 • På området medisinsk utstyr forvalter vi produktregelverket gitt i forskrift om medisinsk utstyr. Å føre tilsyn med at aktører og produkter på det norske markedet oppfyller kravene gitt i regelverket er en viktig oppgave, i tillegg til behandling av søknader og meldinger samt informasjonsvirksomhet.
 • På blodområdet har vi ansvar for forvaltning av blodforskriften, herunder godkjenning av blodbanker og drift av transfusjonstjenestens kvalitetsråd.
 • Nye metoder er et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten ved de regionale helseforetak, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Statens strålevern og Sykehusinnkjøp HF i dialog med eksterne brukere. Helse- og omsorgsdepartementet er systemeier. Sekretariatet for Nye metoder ligger i Helsedirektoratet, avdeling medisinsk utstyr og legemidler. Systemet skal sikre at nye metoder som tas i bruk i spesialisthelsetjenesten gjennomgår en kvalitetssikret prosess for vurdering av effekt, sikkerhet og kostnadseffektivitet. Nye metoder har egen nettside, nyemetoder.no.

Avdelingsdirektør: Marit Endresen

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Pasientsikkerhetsprogrammet

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 (2014-2018) er et femårig, nasjonalt program for å redusere pasientskader i hele helse- og omsorgstjenesten.

Programmet er et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. En bredt sammensatt styringsgruppe som ledes av helsedirektøren vedtar sentrale beslutninger. Sekretariatet står for daglig drift og er plassert i Helsedirektoratet.

Pasientsikkerhetsprogrammet innfører målrettede forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i helsetjenesten. Programmet viderefører arbeidsområdene fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen (2011-2013).

Se pasientsikkerhetsprogrammet.no for mer informasjon om programmet, forbedringsarbeid, pasientskader, innsatsområder, samlinger/kurs, verktøy og rapporter.

Avdelingsdirektør: Anne-Grete Skjellanger

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Psykisk helsevern og rus

Avdeling psykisk helsevern og rus har eit overordna ansvar for oppfølging, råd og rettleiing samt dokumentasjon på psykisk helsevern og rusbehandling til tenestene og for å medverke til vidare utvikling av fagfelta.

Hovudmål

Avdelinga skal bidra til å utvikle kvalitativt gode og tilgjengelege spesialisthelsetenester for menneske med psykiske lidingar og/eller menneske med rusrelaterte problem, samt bidra til å redusere skader av rusmiddelbruk. Avdelinga skal fylgje med utbreiinga av rusmiddelbruk og psykiske lidingar, samt utvikling av tenestene. Det arbeidast for å fremme tverrfagleg samhandling og behandling ut frå eit heilskapleg perspektiv.

Satsingsområde

 • Bidra til å realisere omstilling i psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling i tråd med samhandlingsreformen.
 • Bidra til tilgjengelege tenester, arbeide for auka sosial inkludering og forpliktande samhandling, samt redusere avbrot i behandlinga.
 • Gjennomføre tiltak i Meld.st 30 Se meg! som omhandlar mellom anna tverrfagleg spesialisert rusbehandling, til dømes:
  - Nasjonal overdosestrategi
  - Etablering av ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin
  - Større fokus på alkohol
 • Legge til rette for betre kvalitet og kompetanse i tenestene:
  - Utarbeide nasjonale retningslinjer og veiledarar som er nasjonalt normerande for god praksis
  - Utvikle kvalitetsindikatorar på rus og psykisk helsefeltet
  - Prosedyrekodeverk psykisk helsevern og rus
 • Avdelinga har ansvar for regjeringas strategi for auka frivilligheit i psykisk helsevern, der målet er riktig bruk av tvang i psykisk helsevern
 • Auke brukarmedverknad og fremje kunnskap om og utvikling av tilbod til barn av føresette med psykiske lidingar og/eller rusmiddelbruk.
 • Psykisk helsevernlova – fortolking, informasjon og veiledning.
 • Forberede og prosedere rettssaker om overprøving av vedtak om tvungent psykisk helsevern.
 • Fylgje opp kontrollkommisjonane i psykisk helsevern.
  o Godkjenne institusjonar som skal ha ansvar for undersøking og behandling av pasientar under tvungent psykisk helsevern
 • Fylgje med på utvikling av tenestene, leggje til rette for kvalitetssikra statistikk og dokumentasjon som grunnlag for styring.

Avdelinga arrangerer faste årlege konferansar for kontrollkommisjonane og samarbeider med tenestene om årlege DPS-seminar og seminar for psykisk helsevern barn og unge (BUP-seminar).

Arbeidet med psykisk helse og rus er fordelt på divisjonane Folkehelse, Primærhelsetenester og Spesialisthelsetenester. I dei to siste divisjonane er det særskilde avdelingar for psykisk helse og rusfeltet.

Avdelingsdirektør: Gitte Huus

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Rehabilitering og sjeldne tilstander

Avdelingen rehabilitering og sjeldne tilstander utvikler fagområdene som vi har ansvar for i tråd med Helsedirektoratets rolle og samfunnsansvar, vår visjon, våre verdier og satsningsområder.

Avdelingens arbeidsområder:

 • Bistå statens sivilrettsforvaltning med faglig vurdering av søknader om rettferdsvederlag
 • Rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten
 • Innovasjon i helsesektoren
 • Samvalg
 • Parkinson Net
 • Brukermedvirkning
 • Hjernehelse, hjerneslag
 • Behandlingshjelpemidler
 • Kvalitet
 • Myndighetsoppgaver rundt sjeldne diagnoser, som også innbefatter nordisk og europeisk samarbeid.

Avdelingsdirektør: Anne Stina Nordmo (permisjon), Bjørnar Alexander Andreassen (fungerende).

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Sykehustjenester

Avdelingen skal gi faglige råd om innhold, organisering, drift og kvalitet i spesialisthelsetjenesten. Avdelingen skal bidra til å utvikle spesialisthelsetjenesten, herunder faglige retningslinjer, faglige veiledere, kvalitetsregistre og spesialisert medisin. Avdelingen skal følge opp ulike politiske satsningsområder innenfor spesialisthelsetjenesten. Innenfor ulike saksområder vil det også inngå fortolkning og forvaltning av regelverk.

Hovedområder:

 • Prioritering i helsetjenesten
 • Strategi for kreftområdet
 • Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling
 • Nasjonale retningslinjer/-veiledere på flere områder
 • Svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen
 • Abort og sterilisering
 • Palliativ behandling av barn
 • Organdonasjon til transplantasjon
 • Rådgiving ved etablering og godkjenning av sykehus
 • Akuttmottak i sykehus
 • Godkjenning av laboratorie- og røntgenvirksomhet
 • Nasjonale behandlings- og kompetansetjenester i spesialisthelsetjenesten
 • Nasjonale medisinske kvalitetsregistre
 • Meldeordninger i spesialisthelsetjenesten
 • Pasientsikkerhet

Avdelingsdirektør: Torunn Janbu

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Divisjon utvikling og digitalisering

Arkiv og forvaltningsstøtte

Helsedirektoratet har et stort arkivmiljø med rundt 16 medarbeidere. Arkivet jobber for å sikre at direktoratets saksbehandling utføres og dokumenteres på en sikker, effektiv og hensiktsmessig måte. Avdelingen bidrar til god forvaltning blant annet gjennom rådgiving og kursvirksomhet overfor direktoratets ansatte, samt veiledning i håndtering av ledermøtesaker og i spørsmål om innsyn. Det gjennomføres kurs i offentlighetsloven og god saksbehandling. I Helsedirektoratet benytter vi arkivsystemet P360.

Avdelingsdirektør: Marianne Høiklev Tengs

Ansatte: Ansatte i avdelingen

HR

Avdeling HR har som hovedmål å medvirke til at direktoratet har en profesjonell rekruttering, fremtidsrettet personal- og lønnspolitikk, en effektiv og korrekt lønnsforvaltning og en kompetent og serviceorientert personalforvaltning med støtte og veiledning til ledere i utøvelsen av deres personalansvar.

Avdelingsdirektør: Jannicke Hexum

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Kommunikasjon og digitale kanaler

For å sikre helhet og et sterkt kommunikasjonsfaglig miljø, har Helsedirektoratet en samlet kommunikasjonsavdeling.

Avdelingen støtter divisjonene med kommunikasjonsrådgivning.

Avdelingen jobber blant annet med:

 • Nett/digitale medier
 • Presse
 • Kampanjer
 • Krisekommunikasjon
 • Internkommunikasjon

Kommunikasjonsarbeidet i Helsedirektoratet har fire hovedmål:

 1. Oppdatert kommunikasjon: Vi skal ha oppdatert informasjon i alle våre produkter, tjenester og kanaler.
 2. Tilgjengelig kommunikasjon: Vi skal være åpne, proaktive og yte god service.
 3. Helhetlig kommunikasjon: Vi skal koordinere budskapene våre så de blir helhetlige for mottakeren.
 4. Kommunikasjon tilpasset målgruppene: Vi skal kjenne målgruppenes behov og tilrettelegge kommunikasjonen.

Kommunikasjonsdirektør: Berit Kolberg Rossiné

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Strategi og metode

Formålet til avdelingen er å bidra til at Helsedirektoratet gjør de rette tingene gjennom strategiutvikling, målbildearbeid, styringsmodeller og prioriteringsarenaer. Samt at tingene gjøres riktig gjennom tverrgående metodikk på sentrale områder og innsats inn i endringsaktiviteter.

Avdelingen har hovedfokus på digitalisering av Helsedirektoratet og Helsedirektoratets normerende produkter.

Avdelingen består av tre team:

 • Strategi
 • Prosjekt
 • Retningslinjesekretariatet

Avdelingsdirektør: Jo Winding Harbitz

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Utvikling og forvaltning

Avdelingen lager datasystemer for Helsedirektoratet, Helfo og andre i helsesektoren. Systemene gir støtte til saksbehandling og informasjon slik at man kan fatte vedtak, betale ut tilskudd og styre bedre. I tillegg brukes løsningene til å publisere informasjon til helsepersonell og andre.

I dette arbeidet er vi smidige og bygger løsninger som er enkle å bruke, rimelige å drifte og som enkelt lar seg videreutvikle. Samtidig passer vi på at systemene fungerer som de skal og at noen ordner opp når det oppstår feil.

Vi hjelper gjerne våre kollegaer og andre med råd for hvordan de kan benytte teknologien i sitt daglige arbeid. Vi jobber for å få til moderne og innovative løsninger som effektiviserer og skaper verdi for brukeren.

Avdelingen er delt inn i tre seksjoner.

Avdelingsdirektør: Wenche Snell

Økonomi og styring

Avdeling økonomi og styring har som mål at Helsedirektoratet har god virksomhetsstyring, det vil si effektiv utnyttelse av ressursene og riktig prioritering av oppgaver. Dette innebærer utvikling av gode økonomiske mål, planlegging, samt gjennomføring av økonomisk kontroll for å vise grad av måloppnåelse og peke på nye utfordringer som må løses.

For å sikre at direktoratets håndtering av plan- og økonomioppgaver er i tråd med gjeldende regelverk gir avdelingen råd og veiledning til andre enheter i direktoratet samt sørger for å bygge opp kompetanse og kjennskap til Stortingets og departementets krav i hele organisasjonen. Avdelingen har også stabsoppgaver for direktøren når det gjelder styring og styringsdokumenter for virksomheten.

Avdelingen er delt i 5 underenheter: plan, kontroll, tilskudd, anskaffelser og regnskap som:

 • Medvirker til at direktoratet planlegger og styrer virksomheten i tråd med føringer fra sentrale styresmakter og interne prioriteringer
 • Rapporterer korrekte tall av regnskapene til overordna styresmakter og internt i direktoratet innen fastsatte frister
 • Legger til rette for ei effektiv og ensartet tilskuddsforvaltning i tråd med regelverk og retningslinjer for økonomistyring i staten, forutsetninger i Prop 1 S og tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartement
 • Bidrar til å integrere risikostyring og internkontroll for å sikre effektivitet og etterlevelse i virksomhetsstyring og vesentlige prosesser
 • Koordinere arbeidet med Riksrevisjonssaker
 • Koordinerer anskaffelsesfaglige behov internt og med NHN

Avdelingsdirektør: Terje Auestad

Ansatte: Ansatte i avdelingen

Helfo (ytre etat)

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat.

Helfo forvalter årlig om lag 33 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

I tillegg har Helfo ansvar for fastlegebytter, frikort, Europeisk helsetrygdkort, behandlingstilbud ved fristbrudd samt veiledningstelefonen 800HELSE (800 43 573).

Privatpersoner finner informasjon om Helfos tjenester på helsenorge.no.

Helseaktører finner informasjon på helfo.no.

Sist faglig oppdatert: 31. mai 2017