​Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid var på 58 dager i somatisk sektor, en nedgang på vel en dag fra samme tertial i fjor. Ventetiden gikk opp to dager i psykisk helsevern for barn og unge og psykisk helsevern for voksne og ned en dag innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

​2. tertial 2016
(antall dager)​
2. tertial 2017
(antall dager)
​Somatikk​6058​
​Psykisk helsevern for voksne​4749​
​Psykisk helsevern for barn og unge​5254​
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​3534​
​Alle sektorer​59​58

Andel fristbrudd

Andel fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste har økt fra 1,4 prosent i 2. tertial 2016 til 2,5 prosent i 2. tertial 2017. Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

​2. tertial 2016
(prosent)​
2. tertial 2017
(prosent)
​Somatikk1,42,5
​Psykisk helsevern for voksne​1,11,1​
​Psykisk helsevern for barn og unge1,01,8​
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​1,61,0
​Alle sektorer​1,42,5

Ventetider og fristbrudd, 2. tertial 2017 (PDF)

Aktivitetstall

Somatikk

Omtrent 1,6 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i de åtte første månedene i 2017. Dette var en økning på 1,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2016. Det var en nedgang i antall døgnopphold og dagbehandlinger, mens det var en økning i antall polikliniske kontakter. For private sykehus som er offentlig finansiert, viser tallene en nedgang i antall døgnopphold og dagbehandlinger, og en økning i antall polikliniske konsultasjoner.

Aktivitetsdata somatikk, 2. tertial 2017 (PDF) 

Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Nesten 125 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i de åtte første månedene i 2017. Det er en økning på 2,9 prosent fra tilsvarende periode i 2016. Antall pasienter som ble behandlet i poliklinikk økte 2,5 prosent. Antall utskrivninger fra døgnopphold øker, og en liten reduksjon i antall oppholdsdøgn indikerer at liggetiden i hvert opphold går ned.

Innen TSB fikk i underkant av 29 000 pasienter helsehjelp i de åtte første månedene i 2017. Det er en økning på 0,9 prosent fra samme periode i 2016. Antall pasienter som fikk poliklinisk behandling økte 13,5 prosent. Det er en økning i antall utskrivninger fra døgnopphold, men en liten reduksjon i antall oppholdsdøgn sammenliknet med året før. Det indikerer også for TSB at liggetiden for hver hvert opphold går ned.

Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB, 2. tertial 2017 (PDF)

Psykisk helsevern for barn og unge

Nesten 50 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern i de første åtte månedene i 2017. Dette er en økning på 3,2 prosent fra samme periode i 2016. Barn og unge fikk i hovedsak behandling i poliklinikk.

Aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge, 2. tertial 2017 (PDF)