​Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid var på 56 dager i somatisk sektor, en nedgang på 7 dager fra samme tertial i fjor. Ventetiden gikk ned to dager i psykisk helsevern for barn og unge og en dag i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB).

​1 tertial 2016
(antall dager)​
1 tertial 2017
(antall dager)
​Somatikk​6356​
​Psykisk helsevern for voksne​4746​
​Psykisk helsevern for barn og unge​5149​
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​3736​
​Alle sektorer​62​56

Andel fristbrudd

Andel fristbrudd for pasienter som er avviklet fra venteliste har økt noe for somatikk og psykisk helsevern for voksne sammenliknet med samme tertial i fjor. Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist.

​1 tertial 2016
(prosent)​
1 tertial 2017
(prosent)
​Somatikk1,21,6​
​Psykisk helsevern for voksne​0,91,0​
​Psykisk helsevern for barn og unge1,00,6​
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​1,61,2
​Alle sektorer​1,21,5
Ventetider og pasientrettigheter, 1. tertial 2017 (PDF)

Aktivitetstall

Somatikk

1,07 millioner pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i 1. tertial 2017. Dette var en økning på 1 prosent sammenlignet med 1. tertial 2016. Økningen skyldtes hovedsakelig flere polikliniske kontakter. For private sykehus som er offentlig finansiert, viser tallene en økning både I antall dagbehandlinger, døgnopphold og polikliniske konsultasjoner.

Aktivitetsdata for somatikk, 1. tertial 2017 (PDF)

Psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Over 97 000 voksne fikk helsehjelp i psykisk helsevern i 1. tertial 2017. Det er en økning på 3 prosent fra tilsvarende periode i 2016. Antall pasienter som ble behandlet i poliklinikk økte 2,5 prosent, og døgnbehandling økte 1,1 prosent.

Innen TSB fikk nesten 24 000 pasienter helsehjelp i 1. tertial 2017. Det er en økning på 3,2 prosent fra samme periode i 2016. Antall pasienter som fikk poliklinisk behandling økte 15,3 prosent og døgnbehandling ble redusert 1,5 prosent.

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og TSB, 1. tertial 2017 (PDF)

Psykisk helsevern for barn og unge

Nesten 40 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern i 1. tertial 2017. Dette er en økning på 3,2 prosent fra samme periode i 2016. Barn og unge fikk i hovedsak behandling i poliklinikk.

Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge, 1. tertial 2017 (PDF)

Aktivitet hos private avtalespesialister (psykologer og psykiatere) omtales i eget notat og er ikke med her.