​Dette viser nye nasjonale kvalitetsindikatorer som publiseres 25. august. I alt publiseres resultater på 140 indikatorer. 80 prosent av dem viser stabil eller positiv utvikling. 29 av indikatorene er nye ved denne publiseringen.

Gode ventetider på kommunale tjenester

Fire nye nasjonale kvalitetsindikatorer måler ventetid på ulike kommunale helse- og omsorgstjenester, helsetjenester i hjemmet, langtidsopphold i sykehjem, støttekontakt og dagsenteraktivitet På landsbasis mottar mellom 83 og 96 prosent tjenesten innen 15 dager etter at vedtaket er fattet – for langtidsplass på sykehjem iverksettes tjenesten innen 15 dager for 90 prosent av nye brukere. Resultatene må tolkes med varsomhet. En mulig feilkilde er at kommunene ikke fatter vedtak før tjenesten er tilgjengelig.

Oppfølging av alle Pakkeforløp for kreft

I løpet av 2015 ble det innført standardiserte Pakkeforløp for kreft i Norge. Fra august 2016 måles alle Pakkeforløp. Merk at for sjeldne kreftformer, der pakkeforløpene ble innført i september 2015, må tallene tolkes med forsiktighet fordi det er svært få pasienter.

På nasjonalt nivå oppnås målet med nye kreftpasienter i pakkeforløp både for pakkeforløpene som ble innført i januar 2015 (brystkreft, lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft) og de som ble innført i mai 2015 (blærekreft, eggstokkreft, hode-halskreft, livmorkreft, livmorhalskreft, kreft i spiserør og magesekk, lymfom, nyrekreft og testikkelkreft). Måloppnåelsen er på henholdsvis 77,7 og 73 prosent. Helse Midt-Norge har lavest andel nye kreftpasienter i Pakkeforløpene på 72,8 prosent og Helse Nord har høyest andel på 80,6 prosent.

Målet om 70 prosent gjennomførte Pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid for pakkeforløpene for brystkreft og tykk- og endetarmskreft blir oppnådd på nasjonalt nivå. For prostatakreft og lungekreft er det derimot bare 51,5 prosent og 56,3 prosent av Pakkeforløpene som blir gjennomført innen maksimal anbefalt tid.

For pakkeforløpene som ble innført i mai 2015 oppnås 70 prosent-målet om for blærekreft og kreft i spiserør og magesekk, men ikke for livmorhalskreft, nyrekreft, livmorkreft, testikkelkreft, hode-/halskreft, lymfom og eggstokkreft på nasjonalt nivå.
Helse Midt-Norge og Helse Vest er de helseregionene som i størst grad når målet om 70 prosent gjennomførte Pakkeforløp på normert tid.

Flere pasienter overlever etter innleggelse på sykehus

Generelt er overlevelsen ved norske sykehus god, og i løpet av de siste 5 årene har det vært en økning i sannsynlighet for overlevelse uansett årsak til innleggelse på 0,5 prosentpoeng. På landsbasis betyr dette at 1000 flere pasienter overlevde som følge av høyere sannsynlighet for overlevelse i 2015 enn i 2011.

Krevende ny vurderingsgaranti

I november 2015 ble vurderingsgarantien endret fra 30 dager til 10 virkedager. Det betyr at alle henvisninger til spesialisthelsetjenesten nå skal vurderes innen 10 virkedager i stedet for 30 dager. I første tertial 2016 er det en tydelig økning i andel henvisninger til somatisk sykehus, psykisk helsevern for voksne og spesialisert rusbehandling som ikke er vurdert innen denne nye fristen. Dette tyder på at det er krevende for helseforetakene å tilpasse seg de nye fristene når de er redusert med 2/3. Når det gjelder psykisk helsevern for barn og unge har fristen her lenge vært 10 dager. Her er resultatene stabile.

Færre barn og unge med psykisk hoveddiagnose

I første tertial 2016 var 89,6 prosent av barn og unge i psykisk helsevern registrert med en hoveddiagnose ved avslutning av behandling. Dette er en reduksjon på 4,2 prosentpoeng sammenlignet med samme tertial i fjor. Det er ulike holdninger i fagmiljøene til hvorvidt en diagnose til barn og unge bør settes tidlig eller sent. Nedgangen kan derfor også være en konsekvens av en ønsket utvikling

Bedre pasienterfaringer knyttet til pleiepersonalet og samhandling

Hvert år måles pasienters erfaring med de somatiske sykehusene. I 2015 har det vært en positiv utvikling når det gjelder erfaring med pleiepersonalet og samhandling, og en liten nedgang knyttet til hvordan de pårørende opplever at de blir ivaretatt.

 Se alle kvalitetindikatorene på helsenorge.no

De 29 nye kvalitetsindikatorene som publiseres for første gang 25.8.2016 er:

Ventetid for kommunale helse- og omsorgstjenester

Velg behandlingssted

Pakkeforløp for kreft