​Ventetider og fristbrudd

Gjennomsnittlig ventetid

Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten gikk opp fra 56 dager første tertial 2017 til 58 dager for tilsvarende periode i 2018. I somatisk sektor var ventetiden 60 dager som er en økning fra første tertial 2017. I de andre sektorene er ventetiden tilnærmet uendret.

Tabell 1, gjennomsnittlig ventetid per sektor, Norge.

​1. tertial 2017
(antall dager)​
1. tertial 2018
(antall dager)
​Somatikk​5660
​Psykisk helsevern for voksne​4646
​Psykisk helsevern for barn og unge​49​50
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​3635​
​Alle sektorer​56​58

Andel fristbrudd

Med fristbrudd menes at pasienten ikke fikk påbegynt helsehjelp innen frist. Andel fristbrudd øker for alle sektorer.

Tabell 2, andel fristbrudd per sektor, Norge.

1. tertial 2017
(antall dager)
1. tertial 2018
 (prosent)
​Somatikk​1,61,9
​Psykisk helsevern for voksne​1,01,1
​Psykisk helsevern for barn og unge​0,61,7
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​1,21,3
​Alle sektorer​1,5​1,8

Ventetider og fristbrudd, 1. tertial 2018 (PDF)

Ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Aktivitetstall

Omtrent 1,1 million pasienter ble behandlet ved somatiske sykehus i de fire første månedene i 2018. Dette var en økning på 1,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.
Nesten 98 000 fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne i de fire første månedene i 2018. Det er en økning på 0,5 prosent fra første kvartal 2017. Innen TSB fikk 23 500 pasienter helsehjelp, noe som er en nedgang på 2,2 prosent.
Litt mer en 39 000 barn og unge fikk helsehjelp i psykisk helsevern i de fire første månedene i 2018. Dette er en nedgang på 1,2 prosent fra samme periode i 2017.

Tabell 3, antall pasienter per sektor, Norge.

1. tertial 2017
 (antall)​
1. tertial 2018
 (antall)
​Somatikk​1 097 5901,8
​Psykisk helsevern for voksne​97 6872,1
​Psykisk helsevern for barn og unge​39 258-1,2
​Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)​23 562-2,2

Aktivitetsdata somatikk, 1. tertial 2018 (PDF) Aktivitetsdata psykisk helsevern for voksne og TSB, 1. tertial 2018 (PDF)Aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge, 1. tertial 2018 (PDF) 

Aktivitet hos avtalespesialister

Avtalespesialistene, spesialister innenfor psykologi og psykiatri i tillegg til legespesialistene, rapporterte inn litt mer enn 1,1 million kontakter for første tertial 2018. Somatiske fagområder står for om lag 80 prosent av disse kontaktene, mens psykisk helsevern stod for 20 prosent.
Fra 2017 ble det innført krav om at all rapportering av aktivitet til Norsk pasientregister (NPR) skal skje ved sikker, kryptert elektronisk innsending. Dette medførte at rapporteringen fra avtalespesialister ble mindre komplett. Reduksjonen er i hovedsak knyttet til psykologspesialister med mindre stillingshjemler.
Som tidligere er det størst aktivitet innen fagområdet øyesykdommer. Andre store fagområde er øre-nese-hals-sykdommer, hudsykdommer, indremedisin og gynekologi.

Aktivitetsdata hos avtalespesialister, 1. tertial 2018 (PDF)