​Gjennomsnittleg ventetid

Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta går ned frå 60 til 57 dagar. I somatisk sektor er ventetida 58 dagar, ein nedgang på tre dagar. Innan psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) er ventetida omtrent uendra. Ventetida i TSB er vesentleg lågare enn i dei andre sektorane.

Gjennomsnittlig ventetid per sek t or2016
(mengda dagar)
2017
(mengda dagar)
Somatikk6158 
Psykisk helsevern for vaksne4646
Psykisk helsevern for barn og unge 5049
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)3534
​Alle sektorar​60​57

 

Del fristbrot aukar innan alle sektorar unntatt TSB der delen går ned. Fristbrot tyder at pasienten ikkje får påbyrja helsehjelp innan frist.

Sektor / Del fristbrot2016
(prosent)
2017
(prosent)
Somatikk1,42,1
Psykisk helsevern for vaksne0,91,0
Psykisk helsevern for barn og unge 0,91,2
Tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB)1,61,0
​Alle sektorar​1,4​2,0

Rapportar, ventetid og pasientrettar

Ventelistestatistikk i grafer og tabeller

Aktivitet i somatiske sjukehus

Nesten 2 millionar pasientar fekk helsehjelp ved somatiske sjukehus i 2017. Dette svarer til 37,6 prosent av den norske befolkningen, og delen er omtrent som året før. Frå 2016 til 2017 aukar mengd polikliniske kontaktar, medan mengder døgnopphald og dagbehandlinger går ned.
Rapportar, aktivitetsdata somatikk

Aktivitet i psykisk helsevern og TSB

Meir enn 150 000 personar fekk helsehjelp innan psykisk helsevern for vaksne i 2017 . Det er omtrent 2000 fleire enn i 2016 . Sjølv om fleire pasientar får helsehjelp, er det ein nedgang i både opphaldsdøgn og polikliniske kontaktar.

Innan TSB fekk over 33 000 pasientar helsehjelp i 2017. Det er omtrent 1500 fleire enn i 2016 . Både mengda polikliniske konsultasjonar og mengda døgnhandsamingar aukar. Mykje av auken skuldast at fleire sjukehus no deler ut LÈT-medikament i eigen poliklinikk i staden for via apotek.
Rapportar, aktivitetsdata psykisk helsevern for vaksne og TSB
I overkant av 57 000 pasientar fekk helsehjelp i psykisk helsevern for barn og unge i 2017, som er omtrent 1500 fleire enn i 2016. Tilbodet for barn og unge gjeld hovudsakleg poliklinisk behandling.
5,1 prosent av befolkninga under 18 år fekk behandlingi 2017. Denne delen er uendra frå 2016.
Rapportar, aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge

Aktivitet hos avtalespesialistar

I 2017 stod avtalespesialistane for 25 prosent av all poliklinisk aktivitet i både somatiske fagområde og psykisk helsevern.
Mengda kontaktar innan somatikk var 2 077 000. Det er ein auke på fire prosent frå 2016. Gjennomsnittleg mengd spesialistkontaktar per pasient var 1,7 og er uendra frå 2016.

Innan psykisk helsevern var det om lag 600 000 kontaktar, som er ein nedgang på 5,5 prosent frå 2016. Gjennomsnittleg mengd spesialistkontaktar per pasient var 12,8 og er på same nivå som året før.

I år som tidlegare år er det størst aktivitet innan fagområdet augesjukdomar. Andre store fagområde er øre-nase-hals-sjukdomar, hud og veneriske sjukdomar, indremedisin, fødselshjelp og kvinnesjukdomar.

Rapportar, avtalespesialistar