​Om lag 80 000 mennesker lever med en demenssykdom i Norge i dag. Undersøkelser viser at personer med demens ofte får få timer hjemmesykepleie i tiden før de legges inn i sykehjem, mens pårørende bruker mye tid på omsorg i denne perioden. 

For å dekke dette manglende trinnet i «omsorgstrappen» har 14 kommuner nå fått tilskudd til å prøve ut ulike arbeids- og organisasjonsformer av hjemmetjenestene til personer med demens. Kommunene skal også se på hvordan hjemmetjenester kan kombineres bedre med andre tiltak som blant annet dagaktivitets- og avlastningstilbud. Målet er å bidra til bedre behovsdekning, kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i tjenestetilbudet for personer med demens og deres pårørende den siste tiden før det gis heldøgns omsorgstjenester. Det er også et mål å skape bedre ressursutnyttelse for kommunene.

Tilskuddet er en del av et treårig modellutviklingsprogram som Helsedirektoratet gjennomfører i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 8 millioner kroner er fordelt til 14 kommuner.

Kommunene som har fått tilskudd er:

 • Alta kommune (kr 500 000)
 • Asker kommune (kr 650 000)
 • Bergen kommune (kr 700 000)
 • Gjøvik kommune (kr 500 000)
 • Hamar kommune (kr 500 000)
 • Kristiansand kommune (kr 650 000)
 • Luster kommune (kr 500 000)
 • Oslo kommune sykehjemsetaten (kr 1 000 000)
 • Randaberg kommune (kr 500 000)
 • Sandefjord kommune (kr 500 000)
 • Skånland kommune (kr 500 000)
 • Songdalen kommune (kr 500 000)
 • Tynset kommune (kr 500 000)
 • Vestvågøy kommune (kr 500 000)