Føremålet med tilskotsordningane "ideelle og frivillige organisasjonar som driv aktivitetstilbod retta mot personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaring" og "grunntilskot til frivillige organisasjonar som i samarbeid med kommunane driv institusjonsbaserte tiltak for personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaring» er å stø opp om frivillige og ideelle verksemder som driv tilbod om aktivitetar og oppfølging overfor personar med rusmiddelproblem eller prostitusjonserfaring.

For 2018 var det prioritert høvesvis 250 og 120 millionar kroner til desse to tilskotsordningane på statsbudsjettet.

Tiltaka det vert gjeve støtte til gjennom dei to tilskotsordningane kjem i tillegg til ordinære, lovpålagte oppgåver som vert utført i regi av kommunane. Dei skal bidra til heilskaplege og samanhengande tenesteløp, og dessutan større mangfald i den samla innsatsen til samfunnet overfor målgruppene.

Grunna det store beudsjettet til ordninga og dei mange interessante og relevante søknadane, har tilskottet vorte kunngjort i tre omgangar. Siste handsamingsrunde er heilt i sluttfasen. Mange av dei som har fått tilskott i årets siste runde har òg fått tilskot før i år, men har hatt behov for ekstra middel til å oppretthalde tilbodet sitt på grunn av uventa stor pågang. Nokre har søkt om middel til aktivitetstilbod i samband med den sårbare juletida, medan andre igjen har søkt om middel til ulike tiltak for å hjelpa dei som er i gang med å avslutta aktiv rusbruk og treng oppfølging for å kome tilbake til eit meir alminneleg kvardagsliv.

Døme på slike tiltak er ulike arbeidstrenings­tiltak, idrettstiltak som gatefotball og opplæringstiltak som kosthaldskurs for brukarar og pårørande på rus- og psykisk helsefeltet . Søknadene vitnar om ei imponerande breidd av tiltak og omsorg på fleire nivå, og med relativt god geografisk spreiing.


Dei som har fått tilskot etter siste utlysingsrunde:

A-LARM BRUKER OG PÅRØRENDE ORGANISASJON FOR ÅPENHET OM RUS OG
BEHANDLING
ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND
BLÅ KORS NORGE
CENTER FOR AFRICAN MENTAL HEALTH PROMOTION AND CULTURAL COMPETENCE (CAMPCOM)
EIDANGER IDRETTSLAG
EISEVÁRLUHPPU FRIVILLIGHETSSENTRAL SA
FAMILIEKLUBBENE I NORGE
FILADELFIA
FONTENEHUSET HARSTAD
FORENINGEN MOT STOFF INNHERRED
FRELSESARMEEN
HEART KARMØY
LILLEHAMMER BRUKERSTYRT SENTER
LIONS CLUB ELVERUM
MARITASTIFTELSEN
MUSIKKENS STUDIEFORBUND
NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ
NORGES RØDE KORS
ORGANISASJONEN ATROP STØTTE &ETTERVERNSENTER
PROLAR NETT - NASJONALT FORBUND FOR FOLK I LAR
RECOVERY OG TILFRISKING
RIO RUSMISBRUKERNES INTERESSEORGANISASJON
SALEM MENIGHET NORMISJON TRONDHEIM
SANDNES KIRKELIGE FELLESRÅD
STIFTELSEN ALBATROSSEN ETTERVERN- SENTER
STIFTELSEN CRUX
STIFTELSEN ETT SKRITT VIDERE
STIFTELSEN FOSSUM-KOLLEKTIVET
STIFTELSEN GUTS
STIFTELSEN HUSET
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON AUST-AGDER OG TELEMARK
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BERGEN
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON IØSTFOLD
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON OSLO
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON ROGALAND
STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON VESTFOLD
STIFTELSEN MARITASTIFTELSEN & ERIKSHJÄLPEN SECOND HAND
STIFTELSEN P22
STIFTELSEN RETRETTEN
STIFTELSEN SHALAM
TRAPPEN MOTIVERINGSSENTER
VEIEN TILBAKE AS
VEST AGDER BYGDEKVINNELAG
WAYBACK BERGEN - STIFTELSEN LIVET ETTER SONING (1)