​Om man ser på utviklingen i 1. tertial i årene fra 2013 finner vi en reduksjon fram til 2017. Tid til tjenestestart var på 74 dager i 2013, 68 dager i 2014 og 2015, 64 dager i 2016, 59 dager i 2017 og 64 dager i 2018.

 Utvikling tid til tjenestestart.png

Økning i alle helseregioner

Median tid til tjenestestart øker i samtlige helseregioner. Vi finner kortest tid til tjenestestart i Helse Nord og i Helse Sør- Øst (57 dager). I Helse Vest finner vi den lengste tiden til tjenestestart (74 dager). Median tid til tjenestestart øker mest i Helse Vest, fra 64 til 74 dager.

Koloskopi, gastroskopi og hjerteutredning har kortest tid

Tid til tjenestestart inkluderer både utrednings- og behandlingsprosedyrer. De største gruppene i utvalget er koloskopi, gastroskopi og hjerteutredning ved ultralyd av hjertet.

Tjenestene med kortest median tid til tjenestestart i første tertial 2018 er

 • koloskopi (30 dager)
 • hjerteutredning med koronar angiografi (33 dager)
 • blokking av trange hjertepulsårer (33 dager)
 • gastroskopi (36 dager)

Median tid til koloskopi er stabil, mens tid til hjerteutredning og gastroskopi øker noe fra 1. tertial 2017 til samme periode i 2018.

Tjenestene med lengst median tid til tjenestestart i de første fire månedene i 2018 er

 • operasjon og annen behandling av skjeling (285/267 dager)
 • snorkeoperasjon (250 dager)
 • utredning og operasjon av sykelig overvekt (247 dager)

Tid til tjenestestart ble redusert fra 1. tertial 2017 for pasienter med sykelig overvekt, mens den økte for de øvrige tjenestene med lengst tid til tjenestestart.

Tid til tjenestestart i grafer og tabeller

Fakta

 • Helse og omsorgsdepartementet har bestemt at median tid til tjenestestart skal være et styringsmål.
 • Indikatoren tid til tjenestestart supplerer det ordinære målet for gjennomsnittlig ventetid til oppstart helsehjelp.
 • Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning til en bestemt behandling eller undersøkelser utført. Det kan være flere grunner til at det kan gå noe tid fra henvisning til tjenestestart. For eksempel at det er forsøkt annen behandling først eller at sykehuset avventer sykdommens utvikling før behandlingen startes.
 • Både median og gjennomsnitt er mål som uttrykker middelverdier. Median betegner midtverdien av observasjonene, der halvparten av målingene er under og halvparten er over. Median er derfor mindre sårbar for ekstremverdier enn gjennomsnittet.
 • I presentasjonsløsningen finnes statistikk for både median og gjennomsnitt i tillegg til antall ordinært avviklede.