​SAMDATA: Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016

De regionale forskjellene øker ytterligere når tallene brytes ned på helseforetakenes opptaksområder. Forskjellene er mindre i det psykiske helsevernet for voksne, men også her er det forskjeller når tallene brytes ned på foretaksområder.

Fra 1998 til 2016 har tallet på døgnplasser i det psykiske helsevernet for barn og unge holdt seg stabilt rundt 300 plasser. På grunn av økende befolkningstall reduseres likevel andelen med 7 prosent, fra 2,8 døgnplasser per 10 000 innbyggere i 1998 til 2,6 døgnplasser per 10 000 innbyggere i 2016.

I samme periode ble antall døgnplasser i tjenestene for voksne samlet sett redusert med 40 prosent. Justert for befolkningsvekst er nedgangen 49 prosent.

De distriktspsykiatriske senterne (DPS) økte antall døgnplasser i første del av perioden (1998-2016), men siden 2004 har andelen blitt redusert, og var i 2016 18 prosent lavere enn i 1998. De siste årene har andel plasser ved DPS holdt seg stabil.

Analysene presenteres i notatet Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.