​Dette tilsvarer en nedgang på 972 pasienter eller 1,8 prosent fra året før.
Det viser analysene i notatet Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2017. 

De 54 000 pasientene som mottok rehabilitering i spesialisthelsetjenesten var fordelt omtrent likt mellom sykehusene og de private rehabiliteringsinstitusjonene. Nedgangen i pasienter de siste årene kommer hovedsakelig på sykehusene, hvor det var en reduksjon på 3,4 prosent i fjor. 

Stabilt i det private

Det er de lettere formene for rehabilitering som går ned, altså primær enkel døgnrehabilitering og dag- og poliklinisk rehabilitering. Antall pasienter som mottok primær kompleks døgnrehabilitering og sekundær døgnrehabilitering økte i fjor. Antall pasienter som har mottatt rehabilitering i de private rehabiliteringsinstitusjonene har vært relativt stabilt de siste årene. I 2017 var det om lag 27 400 pasienter som mottok rehabilitering her, en marginal nedgang på 0,3 prosent fra året før.

- Viktig å følge med

- Det er i tråd med nasjonale føringer at en del av de lettere rehabiliteringsformene gradvis skal overføres fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten. Samtidig er det ut i fra tilgjengelige tall vanskelig å spore noen tydelig oppbygging av tilbudet i kommunene. Tall fra SSB viser at antall mottakere av rehabilitering i institusjon i kommunene har vært tilnærmet stabilt siste år, mens mottakere av rehabilitering utenfor institusjon har gått ned, etter tidligere å ha økt. Det er derfor viktig å følge med på at rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten ikke bygges ned før tilbudet er forsvarlig oppbygget i kommunene, sier divisjonsdirektør Geir Stene-Larsen i Helsedirektoratet.

Store variasjoner

Det er til dels store variasjoner mellom de ulike regionene og bostedsområdene i hvor mange pasienter som mottar rehabilitering. Det varierer fra åtte rehabiliteringspasienter per 1 000 innbyggere i Helse Vest til tretten i Helse Nord.

Forskjellene er enda større mellom bostedsområdene, og størst for dag- og poliklinisk rehabilitering og sekundær rehabilitering i sykehus, samt døgnrehabilitering i private institusjoner. Når det gjelder døgnrehabilitering hos private, er det bostedsområdene i Helse Nord som har høy bruk, mens Helse Vest ligger lavere. For sekundær døgnrehabilitering i sykehus har forskjellen mellom bostedsområdene med høyeste og laveste pasientrate blitt større i femårsperioden 2013 til 2017 og det er særlig bostedsområdet Helgeland som skiller seg ut med høy bruk.