​Disse resultatene presenteres i SAMDATA-notatet «Øyeblikkelighjelp-innleggelser i det psykiske helsevernet». Øyeblikkelig hjelp-innleggelser er innleggelser som krever behandling innen 24 timer. Notatet er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenetesten 2016.

I det psykiske helsevernet for voksne holdt antall ø-hjelpsinnleggelser i forhold til folketallet seg stabil fra 2010 til 2016. Andel øyeblikkelig hjelp-innleggelser økte likevel fra 63 til 66 prosent, ettersom antall innleggelser totalt gikk noe ned i perioden. Andelen ø-hjelpsinnleggelser var høyere i Helse Vest og lavere i Helse Nord enn i de øvrige regionene.

I det psykiske helsevernet for barn og unge var det liten endring i antall pasienter med øyeblikkelig hjelp-innleggelser fra 2013 til 2016, pasientraten økte fra 9 til 10 pasienter per 10 000 innbyggere i perioden. Antall øyeblikkelig hjelp-innleggelser økte mer, noe som indikerer at antall pasienter med flere innleggelser økte noe i perioden. Det var kun en svak økning i den samlede innleggelsesraten i samme periode.