Dette går frem av Helsedirektoratets helseøkonomiske analyse av konsekvenser av kostholdsrådene. Ved å gi gode leveår en økonomisk verdi blir det mulig å sammenligne verdien av liv og helse med faktiske kostnader til behandling, sykefravær og uførhet.

Beregningene bygger på Global Burden of Disease Study 2013 (GBD 2013). Sykdomsbyrden som GBD tilskriver usunt kosthold er brukt som mål på den samlede potensielle effekten en omlegging av norsk kosthold i henhold til kostrådene kan gi.

De potensielle samfunnsgevinstene av at befolkningen følger kostrådene er totalt 154 milliarder kroner per år (anslag basert på data for 2013), og består av:

  • Flere leveår og bedret helse med en anslått verdi på 136 milliarder kroner per år
  • Reduserte helsetjenestekostnader på anslagvis 12 milliarder kroner per år
  • Redusert produksjonstap (dvs. økte skatteinntekter pga. redusert sykefravær, uførhet og død) på anslagvis 6 milliarder kroner per år.

Hele 88 prosent av samfunnsgevinsten ved å følge kostrådene utgjøres altså av den helsegevinsten som tilfaller hver enkelt person ved å følge kostrådene. Gode leveår omfatter økt levetid og verdien av bedre helse.

Rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd er laget på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet og viser potensialet for å oppnå samfunnsgevinster gjennom kostholdstiltak som bedrer folkehelsen.