​– Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet. Ordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Lovkrav fra 2020

Satsingen har pågått siden 2013. Det har vært en solid økning i antall kommuner som mottar tilskudd i perioden. Per 2018 mottar 311 kommuner/bydeler tilskudd til 550 psykologer.

For 2019 er det foreslått bevilget 205 mill. kr, en økning på 50 mill. kr fra fjoråret, tilsvarende om lag 120 nye årsverk. Styrkingen legger til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkravet trer i kraft. Dette er altså siste året med mulighet for å få tilskudd, fra 2020 må kommunen finansiere stillingene selv. Man kan motta kr 410 000 i tilskudd til en 100 % psykologstilling.

– Vi kommer med en sterk oppfordring til alle kommuner om å søke for å sikre seg tilskuddsmidler før ordningen avsluttes i 2020 og midlene legges inn i kommunenes frie inntekter, sier Granlund. – Vi vet erfaringsmessig at mange mindre kommuner unngår å søke fordi rekruttering kan være en utfordring. Det er imidlertid flere kommuner som har gode erfaringer med interkommunalt samarbeid, så det er en mulig løsning.

Søk tilskudd

NAPHA og fylkesmannen kan gi råd og veiledning

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) kan gi råd og fagstøtte til kommunene i rekrutteringsprosessen. De kan dele andre kommuner sine erfaringer med gode grep for å rekruttere, enten man inngår i interkommunalt samarbeid eller velger å søke alene. NAPHA har blant annet utarbeidet heftet Psykolog i kommunen – en medspiller. Heftet viser bredden i det psykologer kan bidra med og hvordan de kan samspille godt med fagfolk og brukere i kommunens tjenester. Her finnes også erfaringer fra små kommuner og fra interkommunalt samarbeid. Det gis også tips til rekrutteringsarbeidet.

Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen for Helsedirektoratet. Kommunene kan også kontakte sin fylkesmann for å få råd og veiledning i arbeidet med å rekruttere psykolog.