​Dette er hovedpunktene i en ny nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i nyfødtintensivavdelinger. Omsorgen for syke nyfødte og deres familier bør organiseres i egen seksjon eller avdeling for syke nyfødte i barneavdelingen. De fleste prematurfødte barn krever døgnobservasjon i nyfødtavdeling med særlig vekt på pustefunksjon, blodsirkulasjon, temperaturkontroll, ernæring og hygiene.

Jo mer prematurfødt, desto mer behov for spesialbehandling og intensivbehandling grunnet umodenhet i flere organer som lunger, hjerte, mage-tarm og hjerne. Avdelingene bør derfor inndeles i kategorier basert på sykdomsgrad og behandlingsbehov.

For å sikre god og likeverdig kvalitet for den mest sårbare pasientgruppen som omfatter syke nyfødte født til termin og alle premature født i uke 23 til uke 37, anbefales det at det kun bør være en såkalt kategori 3c-avdeling i hver helseregion. Dette er avdelinger som krever personell med særlig kompetanse og erfaring og har medisinsk teknisk utstyr for alle typer høyintensiv behandling.  Dersom fødevolum, kvalitet, kompetanse og geografiske forhold tilsier det, kan regionale helseforetak etter spesiell vurdering opprette eller opprettholde mer enn en 3c-avdeling.

Retningslinjen beskriver også krav til bemanning og kompetanse knyttet til de ulike nivåene i avdelinger og til sykepleiere og leger.

Nyfødtintensivavdelinger – kompetanse og kvalitet