​Det kommer frem i en ny rapport som Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) har laget på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Rapport fra NAPHA: Rettighetsinngripende tiltak i kommunale botilbud

Rapporten kartlegger bruk av rettighetsinngripende tiltak overfor personer som bor i kommunal bolig, egen bolig og private institusjoner med driftsavtale med kommunen.

- Bruk av tvang og tvangslignende tiltak overfor beboere i kommunale botiltak er et område vi har hatt lite innsikt i. Denne rapporten gir et viktig innblikk i beboere og helse- og omsorgspersonells opplevelse av utfordringer knyttet til tvangsbruk, sier avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet.

Rapporten viser at både beboere og ansatte opplever at det blir brukt tvang og tvangslignende tiltak, men de er ikke alltid sikre på hva som er lovlig og nødvendig tvangsbruk. Tiltak som ansatte vurderer som nødvendige for å ivareta livsnødvendig omsorg for beboeren, kan samtidig oppleves som tvang for den enkelte beboer. Andre ganger brukes det tvang som åpenbart ikke er nødvendig og som skulle vært forebygget gjennom frivillige tiltak.

- Kommunene må sørge for mer bruk av forebyggende tiltak og frivillige løsninger, basert på et mer likeverdig samarbeid mellom brukere, pårørende og helsepersonell, sier Anette Mjelde.

De ansatte beskrev vanskelige avveininger mellom beboers rett til selvbestemmelse og rett til privatliv på den ene siden, og plikten til å yte helsehjelp på den andre.
De mest inngripende tiltakene skjedde overfor beboere som hadde de mest omfattende problemene: Kognitive funksjonsnedsettelser, kommunikasjonsproblemer, atferdsproblemer, selvskadingsproblemer, utviklingsforstyrrelser samt alvorlige psykiske lidelser i kombinasjon med rusmiddelbruk.

Overfor beboere med alvorlige rusproblemer ble det avdekket eksempler av utstrakt bruk av inngripende tiltak, inkludert adgangskontroll, besøkskontroll og rusmiddeltesting.

- Det bør satses videre på kunnskapsbaserte metoder og tjenestemodeller som ACT og FACT-team. Kommunen må ta i bruk kunnskapsbaserte metoder som dreier seg om å jobbe godt i hverdagssituasjoner, legge til rette for økt frivillighet og mestring av eget liv. Kommunen bør utvikle kompetansen i kommunal kontekst, samtidig som man har en kompetanseutveksling med spesialisthelsetjenesten. Kommunen og spesialisthelsetjenesten bør samarbeide tett om utfordringene brukerne står i. På den måten sikrer vi god forebygging og redusert tvangsbruk, i samsvar med tiltak og tilnærminger som er beskrevet i veilederen, Sammen om mestring, sier Anette Mjelde.

Rapporten er utarbeidet i et samarbeid mellom NAPHA og Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Både beboere og ansatte har vært representert gjennom hele arbeidet.