Bakgrunnen for å innføre plikten for personer som har psykisk helse- og /eller rusmiddelproblemer er at denne gruppen ikke skal diskrimineres, men ha lik tilgang til helsetjenester når det haster. For somatiske pasienter ble øyeblikkelig hjelp døgnopphold et lovpålagt tilbud i 2016. 

Helsedirektoratet har revidert veiledningsmateriell om etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene som nå omhandler tilbudet til alle pasientgrupper.

Tidlig innsats i kommunen

Hensikten med øyeblikkelig hjelp døgntilbudet er å unngå innleggelser i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra en helhetlig medisinsk og psykososial vurdering.

Tilbudet gir også mulighet til å komme tidligere inn i forløpet.

Det stilles følgende krav til døgntilbudet:

  • Tilbudet som etableres i kommunen skal være bedre eller like godt for pasienten som et alternativt tilbud i spesialisthelsetjenesten.
  • Tilbudet skal etableres med den allmennmedisinske og øvrige kompetansen som finnes i kommunen.

Samarbeid med helseforetak

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold en del av kommunens sørge- for-ansvar.

Samarbeidsavtalen mellom kommune og helseforetak skal som et minimum beskrive kommunens tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold, retningslinjer for utskrivning og innskrivning av pasienter og gjensidig kunnskapsoverføring.

Innen psykisk helse- og rusfeltet er det mange aktører som har ansvar i akutte situasjoner, og det samlede akuttilbudet bør derfor beskrives i samarbeidsavtalen. 

Fortsatt styrking av akuttilbudet i spesialisthelsetjenesten

Øyeblikkelig hjelp/akuttilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern ved distriktpsykiatriske sentre (DPS) skal fortsatt styrkes og videreutvikles i tråd med gjeldende nasjonale føringer.

Organisering og videreutvikling av tilbudet

Kommunen bør vurdere om tilbudet kan etableres som en del av allerede eksisterende tilbud i kommunen, som for eksempel i helsehus, sykehjem eller i interkommunal legevakt. Tilbudet til nye pasientgrupper kan også bygge på det etablerte døgntilbudet i somatikken, og videreutvikles slik at det kan romme de ulike pasientgruppene.

Finansiering av ordningen

Midlene til øyeblikkelig hjelp døgntilbudet i den somatiske helse- og omsorgtjenesten er fra 2016 innlemmet i rammetilskuddet til kommunene og er på totalt 1 206,644 mill. kroner.

For psykisk helsevern og TSB er omfanget av oppholdsdøgn som kan legges til grunn for en overføring til kommunene svært begrenset. De økonomiske rammene vil komme i de ordinære budsjettprosessene.​

Fakta

Øyeblikkelig hjelp

  • ​En pasient trenger øyeblikkelig hjelp hvis vedkommende er i en tilstand eller situasjon der utredning eller behandling er påtrengende nødvendig.
  • Tilstanden behøver ikke være kritisk eller livstruende, men pasienten har behov for behandling uten unødvendig venting.

Plikten til øyeblikkelig hjelp døgnopphold gjelder kun for pasienter og brukere som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til.