​Dette viser rapporten Personskadedata 2017 fra Helsedirektoratet. Totalt 153 294 personskader ble rapportert i 2017. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 304 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 50 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.

Ulykker gir størst antall personskader, men det er også en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. De fleste skadene er av mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

Datakvalitet og kompletthet

  • Rapportering av personskader til NPR er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim.
  • 23 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2017 til NPR.
  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer som bransjetilhørighet ved arbeidsskader er av dårligere kvalitet.
  • Skadelegevakten ved Oslo Universitetssykehus rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Det er viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. Tallene må behandles med varsomhet ettersom vi ikke vet nok om hvor representative tallene er. I kapittel 3 kan du lese mer om kvaliteten på personskadedata.

Personskadedata 2017 (PDF)