Dette viser rapporten Personskadedata 2015 fra Helsedirektoratet. Totalt 131 353 personskader ble rapportert i 2015. I samme periode rapporterte spesialisthelsetjenesten i overkant av 305 000 behandlede skadetilfeller. Dette betyr at Helsedirektoratet har informasjon om omstendighetene til 42 prosent av alle skader som ble behandlet ved sykehusene.

Ulykker gir størst antall personskader, men det er også en del personskader som skyldes vold/overfall og villet egenskade. De fleste skadene er av mindre alvorlige, men eldre mennesker er ofte utsatt for mer alvorlige ulykker. Villet egenskade har gjennomgående høyere alvorlighetsgrad enn andre skader. Flesteparten av skadene skjedde i boligområde eller i trafikken.

Datakvalitet og kompletthet

  • Rapportering av personskader til NPR er obligatorisk for alle somatiske sykehus og de kommunale legevaktene i Oslo, Bergen og Trondheim. 
  • 22 av 26 rapporteringspliktige enheter rapporterte data for 2015 til NPR. 
  • Kvalitet på dataelementer varierer. Viktige elementer som skadedato, skadested og skademekanisme er av god kvalitet, mens andre elementer som alvorlighetsgrad er av dårligere kvalitet. 
  • Skadelegevakten ved OUS rapporterte komplette skadedata, mens rapporteringen fra de øvrige hadde til dels store mangler.

Skaderapporteringen til NPR er bedre enn foregående år. Likevel er det viktig å vurdere kvaliteten og komplettheten når en ser på tallene som er presentert i rapporten. En gjennomgang av kvaliteten på dataene som NPR mottar er presentert i kapittel 3 i rapporten. Siden vi ikke vet nok om hvor representative tallene som presenteres er, må de statistiske fordelingene behandles med varsomhet.

Last ned rapporten