Flere helseforetak og 3 av 4 regioner har hatt en liten nedgang i antall tvangsinnleggelser, men det totale antallet tvangsinnleggelser er på samme nivå som i 2014. 17 prosent av alle nye innleggelser og 32 prosent av oppholdsdøgnene i det psykiske helsevernet for voksne i 2015 var basert på et vedtak om tilbakeholdelse for tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern. Disse andelene er uendret fra 2014.

I dag legger Helsedirektoratet også frem rapporten «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2015».

Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2015 (PDF)

Rapporten gjennomgår kontrollkommisjonenes kontroll med, og behandling av klager på bruk av tvang, fylkesmennenes behandling av klager på vedtak om tvangsbehandling og domstolenes prøving av saker om tvungent psykisk helsevern i 2015.

Vil styrke klageinstansene

– Tvungent vern er et alvorlig inngrep i den enkeltes rett til selvbestemmelse. Pasienterfaringer viser også at bruk av tvang kan oppleves som et sterkt traumatisk overgrep. Det er derfor viktig med gode kontroll- og overprøvingsinstanser, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i avdeling for psykisk helsevern og rus.

Direktoratet jobber med å styrke klageorganene. Vi har nylig revidert et rundskriv som tydeliggjør kontrollkommisjonenes ansvar og oppgaver, og det er laget et nytt system for årsrapportering for kontrollkommisjonene. Dette vil lette arbeidet både for kommisjonene og for oss i Helsedirektoratet samt bedre kvalitetskontrollen.

Saksbehandlingsrundskriv for kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet

– Vi har også utgitt en veileder som skal styrke og ensrette fylkesmennenes klagebehandling ved klage på tvangsbehandling, sier Huus.

Det er store forskjeller på hvor mange som klager til de ulike kontrollkommisjonene, og medholdsprosenten til de ulike kommisjonene. Det er også forskjeller i antall klager til fylkesmennene, og i hvilken grad klagerne får medhold.

Flere klager

68 prosent av vedtakene om tvungent vern ble påklaget i 2015 (2673 klager). Andelen vedtak som påklages er økende. Også antall klager til fylkesmannen og antall saker for domstolen er stigende. Fylkesmennene behandlet totalt 1061 klager på vedtak om tvangsbehandling og det var 225 søksmål i saker om tvungent psykisk helsevern.

– Dette har vært en ønsket utvikling De siste årene har vi hatt fokus på å styrke pasienters rettssikkerhet, spesielt ved å bedre informasjonen om klagemuligheter, sier avdelingsdirektør Gitte Huus.

Viktig innspill

Kontrollkommisjonene foretar velferdskontroll i institusjoner der pasienter er underlagt tvungent psykisk helsevern. Det har bl.a. vært ført kontroll med restriktive tiltak, og kommisjonen har kommentert på bl.a. utstrakt bruk av beltelegging, ulovhjemlet tvang (f.eks. kortvarig fastholding), tvangsvedtak som ikke er forelagt kommisjonen og mangelfulle tvangsprotokoller.  Kommisjonene har også påpekt at lokalene kan være uegnet, dårlig fritidstilbud til de innlagte, og manglende kommunale tilbud som kan muliggjøre utskrivning.

– Rapporten «Kontroll av tvangsbruk i psykisk helsevern i 2015» er viktig for alle aktører som jobber med rettssikkerhet i det psykiske helsevernet, sier Huus.

Helsedirektoratet har sammen med Direktoratet for e-helse utviklet elektroniske tvangsprotokoller som vil bedre kontrollkommisjonens muligheter til å følge opp tvang og vil forenkle og forbedre rapporteringen av tvangstall. Etter planen skal systemet piloteres våren 2017.