​Best resultater totalt sett (alle sykehus og pasientgrupper under ett) har Helse Sør-Øst RHF. Der er det 8,8 prosent av pasientene som ikke blir fulgt opp til planlagt tid. Helse Nord RHF har høyest andel, der blir 13,4 prosent av pasientene ikke fulgt opp til planlagt tid. Det forekommer til dels stor variasjon mellom de enkelte sykehus og mellom ulike pasientgrupper.


I oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2017 fikk de fire regionale helseforetakene i oppgave å arbeide videre med å redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse. Arbeidet ledes i år av Helse Midt-Norge RHF. Det skal etableres og rapporteres på fem nye indikatorer i løpet av 2017. Lansering av indikatoren Antall pasientkontakter som har passert planlagt tid inngår i dette arbeidet.


 "Vi legger til grunn at fristene settes slik at pasienten får forsvarlig behandling om fristen overholdes. Det er viktig at pasienten også videre i forløpet ikke får behandling senere enn planlagt. Den nye indikatoren gir oss bedre mulighet til å følge med på om det faktisk skjer, og det er et viktig verktøy i sykehusenes kvalitetsarbeid og det å sikre pasientenes forsvarlig behandling," sier Johan Torgersen, divisjonsdirektør for spesialisthelsetjenester i Helsedirektoratet.


Tall på indikatoren ble publisert første gang i juni 2017. Nå er øyeblikksbildet fra april supplert med oppdaterte tall fra utgangen av august. Du finner tall og grafer på nettstedet for Nasjonale styringsmål for spesialisthelsetjenesten.