​Dette viser analysene i notatet Produktivitetsutvikling i somatisk spesialisthelsetjeneste, som er en del av Helsedirektoratets prosjekt SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2016.

Bak produktivitetsøkningen var det vekst i kostnadene på 6 prosent, og vekst i aktiviteten på 8 prosent. Aktivitetsveksten, målt som DRG-poeng, var sterkest i siste del av perioden.

Samtidig som produktiviteten økte, så gikk liggetiden for døgnopphold ned og aktiviteten i poliklinikkene økte. Produktivitetsveksten på nasjonalt nivå kom dermed samtidig med mer intensivert behandling både ved døgnavdelingene og ved poliklinikkene.

Produktivitetsutviklingen varierte mellom de fire helseregionene. For Helse Sør-Øst og Helse Vest økte produktiviteten med drøyt 2 prosent. Helse Vest hadde den sterkeste nedgangen i liggetid for døgnopphold fra 2012 til 2016. Helse Midt-Norge hadde ingen produktivitetsendring i gjennom perioden, og Helse Nord hadde en nedgang på 2 prosent.

Nivået på kostnad per DRG-poeng varierte i 2016 fra 5 prosent under gjennomsnittet for landet i Helse Vest til 22 prosent over i Helse Nord. Korrigert for strukturkostnader varierte nivået fra 4 prosent under i Vest til 14 prosent over i Nord. Nivåforskjellen mellom Helse Vest og Helse Nord har økt i løpet av perioden som betraktes.