​I 2016 økte bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp (ØHD). Fra 2015 til 2016 økte antallet innleggelser i ØHD-tilbudene med 41 prosent mens liggedøgnene økte med 35 prosent. Det var færre enn 10 kommuner som ikke brukte, eller hadde opprettet et ØHD-tilbud ved utgangen av 2016. 

Det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp brukes i hovedsak som intendert. I 2016 var 71 prosent av pasientene over 67 år. Gjennomsnittlig liggetid var 2,6 døgn. De mest vanlige årsakene til innleggelse er knyttet til sykdommer i muskel/skjelett, nedsatt allmenntilstand eller sykdommer i luftveier, smertetilstander eller infeksjoner. De fleste pasientene (89 prosent) kommer fra eget hjem og kun 14 prosent sendes til spesialisthelsetjenesten for videre behandling.

Bruken av det kommunale døgntilbudet for øyeblikkelig hjelp varierer mye mellom kommunene. Størst bruk finner vi i kommuner med etablerte sykestuer og vertskommuner for tilbudet. Små kommuner har høyere bruk av tilbudet enn store. Lavest bruk finner vi i kommuner som startet med tilbudet først i 2016.

Totalt sett utnyttet kommunene ØHD-tilbudene bedre i 2016 enn tidligere. Helsedirektoratets analyser viser at beleggsprosenten var høyere for sykestuer, store enheter og tilbud som har vart noen år enn for små og nyopprettede enheter. Tallene indikerer at det fremdeles er rom for økt bruk av ØHD-enhetene.

- Vi finner at de kommunene som bruker ØHD-tilbudet mest, har noe færre sykehusopphold for øyeblikkelig hjelp blant eldre sier direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Selv om effekten av ØHD-enhetene per i dag er liten, kan den få stor betydning i årene fremover. Oppbyggingen av ØHD-enheter i alle kommuner er et viktig skritt i retning av at pasientene får riktig behandling på rett sted til rett tid.

I 2017 ble plikten til å tilby et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene utvidet til også å gjelde pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.

Se analysenotater og datagrunnlag for "Kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp"