​Det er lenket til lover, forskrifter, forarbeider, dommer,uttalelser, rundskriv, veiledere og nettsider som er omtalt i teksten. Rundskrivet foreligger kun i en nettbasert versjon og er ajour pr. 1. mai 2016.

Pasient- og brukerrettighetsloven skal bidra til å sikre at pasienter og brukere får lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Loven skal også bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasienter og brukere og helse- og omsorgstjenesten.

Loven må ses i sammenheng med andre lover som gjelder for  helse- og omsorgstjenesten som blant annet helsepersonelloven, spesialisthelsetjenesteloven, helse- og omsorgstjenesteloven og lov om psykisk helsevern. 

Rundskriv IS-8/2015: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer