Målet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasienten og deres pårørende. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet de nasjonale faglige rådene på områder som har stor betydning for pasientens livskvalitet i livets sluttfase og som skal bidra til at pasienter, som ønsker det, skal få være hjemme så lenge som mulig mot livets slutt.

De faglige rådene beskriver hva som er kunnskapsbasert og forsvarlig praksis og skal bistå ansatte i helse -og omsorgstjenesten til å:
  • ivareta kommunikasjon og pasientmedvirkning
  • kunne gjenkjenne når pasienten nærmer seg livets slutt, om tilstanden stabiliserer seg eller om pasienten er døende
  • gjøre gode vurderinger innen ernæring og væskebehandling
  • bidra til god symptomlindring
De faglige rådene belyser også involvering av og støtte til pårørende i denne fasen.
Rådene omhandler lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase til voksne over 18 år, uavhengig av bakenforliggende diagnose. Med livets sluttfase menes her de siste uker, dager og timer. Anbefalingene gjelder både for hjemmeboende og for pasienter i institusjon.

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase