Handlingsprogrammet  inneholder retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med gynekologisk kreft.

Gynekologisk kreft omfatter diagnosene livmorkreft, eggstokkreft , tubekreft, bukhinnekreft, borderline ovarialtumor (BOT), livmorhalskreft , premaligne lidelser i cervix uteri, vulvakreft, vulvar intraepitelial neoplasi (VIN) og trofoblastsykdom.

Retningslinjene er ment som et hjelpemiddel ved avveiningene tjenesteyterne må gjøre for å oppnå forsvarlig og god kvalitet i tjenesten. Målgruppen for handlingsprogrammet er spesialister innen medisin, kirurgi, onkologi, radiologi og patologi og fastleger.

En arbeidsgruppe bestående av fagpersoner fra de regionale helseforetakene har utarbeidet handlingsprogrammet i samarbeid med Helsedirektoratet. Helsedirektoratet har tidligere utgitt nasjonale handlingsprogram med faglige retningslinjer for 18 ulike kreftsykdommer. Ytterligere 7 er under utarbeidelse. De nasjonale handlingsprogrammene  oppdateres jevnlig