De regionale helseforetakene har ansvar for at befolkningen får tilgang til spesialisthelsetjenester som er fastsatt i lover og forskrifter. Helse- og omsorgsdepartementet stiller styringskrav til foretakene i de årlige oppdragsdokumentene. Helseforetakene skal drive virksomheten sin slik at de møter kravene.

Helsedirektoratet har utviklet en nettløsning som viser hvordan helseforetakene leverer på styringsmålene:

Styringsmål i grafer og tabeller
I visningene kan man se hvordan indikatorene utvikler seg over tid og studere periodetall. Tallene kan vises på RHF, HF eller institusjonsnivå. Tall presenteres også per 1000 innbyggere på fylkes- og kommunenivå.

 

Indikatorene er relevante for å måle kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten. Indikatorene er andel nyhenviste, -avviste, -kontroller og -ambulant aktivitet for fagområdene ortopedi og/eller psykisk helsevern voksne.

 

Datakilde for indikatorene er Norsk pasientregister.