Rapport: Leger i primær- og spesialisthelsetjenesten

​Turnusstillinger

Det er nedgang i antall søkere til turnusstillinger som lyses ut i Helsedirektoratets turnusportal. Antall stillinger har vært stabilt. I sjette søknadsrunde høsten 2015 ble om lag 75 prosent av søkerne tilsatt i turnusstilling. Andelen tilsatte med norsk statsborgerskap holder seg stabilt på ca. 90 prosent. Omtrent halvparten av de tilsatte var utdannet utenfor Norge.

Leger i kommunene

Antall legeårsverk i primærhelsetjenesten økte i perioden 2013-2015 noe mer enn befolkningsveksten. For fastleger er den prosentvise økningen omtrent lik befolkningsveksten. Den største prosentvise veksten i årsverk var for kommunalt ansatte leger, blant annet i institusjoner for eldre og funksjonshemmede.

Leger i spesialisthelsetjenesten

SSBs statistikk viser at den prosentvise veksten av legeårsverk i spesialisthelsetjenesten har vært større enn i primærhelsetjenesten for perioden 2011-2015, og rapporten peker på at det kan være grunn til å stille spørsmål om det har vært en tilstrekkelig styrking av legetjenesten i kommunene i tråd med målene i Samhandlingsreformen.

Alder og kjønn

Det ser ut til at leger står lengre i jobb enn andre arbeidstaker og etter hvert vil det bli en overvekt av kvinner blant ferdige spesialister og overleger. Det forventes en ytterligere økning av kvinneandelen basert på kjønnsfordelingen blant medisinstudenter og nyutdannede leger.

Behov i fremtiden

Fremover vil det være behov for å ha spesiell oppmerksomhet på behovet for spesialister i gastroenterologisk kirurgi. Rapporten trekker også frem andre spesialiteter og at det er behov for nærmere analyse av flere av de små spesialitetene som har lav andel leger i spesialisering og svært få nye godkjente spesialister per år.