​Tre nye rapporter gir innsikt i hvordan kommunene nå planlegger for de demografiske endringene, hvordan man kan sikre eldres medvirkning, samt mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre.

Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning

Den demografiske utviklingen vil kreve omstillinger for kommunenes planlegging for et mer aldersvennlig samfunn. Hvordan forholder kommunene seg til en økt andel eldre? Hvordan planlegger de for dette? Hvordan møter de framtiden med planer og tiltak, og hvilke tiltak har de allerede i dag?

Utgangspunktet for denne rapporten fra NIBR er innsikt i hvordan situasjonen er i forskjellige kommuner, samt bevisstgjøring rundt viktigheten av systematisk planarbeid for å møte utfordringene.

Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning, NIBR-rapport 2017:16 (hioa.no)

Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn

Hva er et aldersvennlig samfunn? For å finne ut dette, må man spørre dem som skal leve i det. Det er viktig å ivareta interessene til dem som ikke hever stemmen, men som kanskje blir mest berørt av avgjørelsene. Seniorer og eldre kan utgjøre en slik gruppe, siden de er underrepresentert i demokratiske fora.

Sentralt i regjeringens strategi er å bekjempe aldersdiskriminering og å fremme modeller for medvirkning og bedre inkludering av eldre mennesker i lokalmiljøene. Helsedirektoratet ønsket derfor å igangsette et prosjekt som så på metoder for hvordan eldre kan medvirke i utvikling av og deltagelse i eget nærmiljø og medvirke i kommunale planprosesser, for å sørge for at deres behov og ønsker fanges opp bedre. Dette er bakgrunnen for denne rapporten fra NIBR.

Lytt til seniorene! Utprøving av medvirkningsmodell for aldersvennlige lokalsamfunn, Samarbeidsrapport NIBR/AFI 2017 (hiao.no)

Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre

I rapporten gir forskerne nye perspektiver på hvilke konsekvenser det kan få om flere står lenger i arbeidslivet. Vil det redusere kapasiteten til frivillig innsats? Vil det gå ut over omsorgsoppgaver i familien? Og hva med eldres helse?

Mulige konsekvenser av økt yrkesaktivitet blant eldre, NOVA Rapport 9/11 (hioa.no)