Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CRBNE-hendelser

Dette er tema for en ny retningslinje om CBRNE. Den engelske forkortelsen «CBRNE» brukes for å betegne alle typer alvorlige hendelser med kjemiske, biologiske, radiologiske, nukleære eller eksplosive stoffer eller materialer som kan forårsake sykdom eller stor skade, for eksempel etter ulykker, uhell, tilsiktede handlinger eller tilfeldige sykdomsutbrudd.

Norsk helsetjeneste har de siste årene måttet forholde seg til en verden med stadig nye utfordringer. Utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer, bruk av kjemiske våpen i konfliktområder og uhell med kjernereaktorer skjer vanligvis fjernt fra hverdagen i Norge, men berører likevel norsk helsetjeneste og helsepersonell. Norge er også forpliktet av internasjonale avtaler som skal bidra til å forebygge, beskytte og håndtere utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer globalt.

Helsedirektoratet har nå, med bistand fra den nasjonale behandlingstjenesten ved Oslo universitetssykehus, utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje innen dette fagområdet. Det finnes lite samlet dokumentasjon fra før, og det er stor usikkerhet i helsetjenesten om hvordan pasienter med ulike CBRNE-skader skal behandles og om hva som er riktige beskyttelsestiltak for helsepersonell. Derfor har miljøer i helsetjenesten etterspurt en faglig retningslinje for dette feltet. Retningslinjen skal hjelpe helsepersonell og annet innsatspersonell med å foreta riktige valg som redder liv og begrenser skade, f.eks. ved hendelser som terroranslag, tunnelbranner, utbrudd av nye typer høyrisikosmittesykdom (influensavirus, dyresykdommer, matbåren smitte), samt kjemiske og radiologiske industriuhell og ulykker under transport av farlig gods.

Retningslinjen er også et ledd i oppfølgingen av FD, HOD og JDs felles dokument Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap.