Dette viser tall fra Samdata fra Helsedirektoratet (se lenker nederst i saken).
Den planlagte døgnplasskapasiteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ved utgangen av 2017 var på 1 905 døgnplasser. Dette var 12 færre plasser enn året før. Reduksjonen i døgnplasskapasitet var størst i Helse Midt-Norge RHF, som reduserte kapasiteten med 11 døgnplasser.
Det var ingen vekst i antall oppholdsdøgn i 2017, men antall innleggelser økte med 5 prosent fra 2016 til 2017. Veksten i antall døgnpasienter var på knappe 1 prosent.
Den polikliniske virksomheten har hatt en vekst på om lag 1 prosent. Da er poliklinisk virksomhet knyttet til selve utdelingen av medikamenter til LAR-pasienter (legemiddelassistert rehabilitering) holdt utenfor, fordi detter er organisert og innrapportert ulikt fra helseforetakene.
Når vi tar hensyn til befolkningsveksten fra 2016 til 2017 blir resultatet en svak nedgang i dekningen av TSB-tjenester. 
I det interaktive tallmaterialet er dekningsrater for regionene og foretakenes opptaksområder presentert for oppholdsdøgn, innleggelser, konsultasjoner og ulike pasientgrupper.