Med persontilpasset medisin menes forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging tilpasset biologiske forhold hos den enkelte. Den raske utviklingen på dette feltet er bakgrunnen for at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet om å utarbeide en nasjonal strategi for utvikling og implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten. 

– Med denne strategien ønsker vi å bygge et godt grunnlag for framtidens helsetjeneste. Både tjeneste, brukere, næringsliv og industri vil få viktige roller i dette arbeidet, sier helsedirektøren.

Guldvog understreker behovet for å få til en nasjonal samordnet utvikling av feltet gjennom ulike tiltak som øke kompetanse hos borgere og helsepersonell, utvikle infrastruktur for innsamling, lagring og analyse av data og normere krav til tjenesten. Dette må samordnes med forskning innen feltet. Det må også legges til rette for innovasjon og samarbeid med industri og næringsliv.

– Får vi til dette, vil det kunne gi store gevinster for pasienter og samfunn.

Hovedtemaet i strategien er genetiske storskalaanalyser, som er nytt i klinikken. Slike analyser genererer store mengder sensitive helseopplysninger/data. Genomanalyser gir store muligheter for pasientene, men også noen utfordringer særlig knyttet til at genetiske data er svært sensitive. Det må derfor stilles strenge krav til personvern, etikk og informasjonssikkerhet.

Guldvog understreker at strategien må ses på som et første steg, og den vil følges opp av konkrete handlingsplaner. Det er allerede bevilget over 150 millioner kroner i forskningsmidler til feltet.

– Dette er en strategi som peker på en retning, og som forholder seg til de rammene vi fikk fra departementet. Midler til å gjennomføre tiltakene, som vil være betydelige, må komme gjennom vanlige budsjettprosesser, sier helsedirektøren.

Nasjonal strategi for persontilpasset medisin i helsetjenesten (PDF)