​Dette viser rapporten Habilitering, rehabilitering og bruk av avtalefysioterapeuter i primærhelsetjenesten fra Helsedirektoratet.

Habilitering og rehabilitering i og utenfor institusjon

I primærhelsetjenesten tilbys habilitering og rehabilitering både i institusjon og utenfor institusjon. I 2014 var det om lag 15 100 mottakere av habilitering og rehabilitering i institusjon i primærhelsetjenesten. Dette er en vekst på over 3 000 mottakere siden 2009, som tilsvarer 25,3 prosent.

Veksten siden 2009 har kommet i alle helseregioner, men har vært minst for kommunene i Helse Nord. Det siste året, fra 2013 til 2014 har det imidlertid vært en liten nedgang og det er særlig kommunene i Midt-Norge som har hatt en reduksjon i antall mottakere i denne typen habilitering og rehabilitering.

Mens antall mottakere av habilitering og rehabilitering i institusjon har gått opp i perioden 2009 til 2014, har antall mottakere av habilitering og rehabilitering utenfor institusjon gått ned i samme periode. I 2014 var det drøyt 29 100 som mottok habilitering og rehabilitering utenfor institusjon, en nedgang på nesten 3 300 mottakere siden 2009. Dette tilsvarer i overkant av ti prosent.

Utviklingen har imidlertid vært veldig ulik for kommunene og regionene. Kommunene i Helse Nord har hatt en stor vekst i denne typen habilitering og rehabilitering i perioden, mens trenden i de andre regionene har vært nedadgående. Det siste året, fra 2013 til 2014, er det imidlertid en vekst i antall mottakere for alle regioner, med unntak av Helse Sør-Øst.

Bruk av avtalefysioterapeuter

Fysioterapeuter er viktige i den tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringsprosessen for mange pasienter og brukere. I primærhelsetjenesten er fysioterapeutene enten fast ansatt i kommunen, eller de er private aktører med en driftsavtale med kommunen. Den sistnevnte gruppen stod i 2014 for i underkant av 60 prosent av de totale fysioterapeutårsverkene i primærhelsetjenesten, og det er refusjonsdata innrapportert fra disse som danner grunnlaget for analysene av bruk av fysioterapi i rapporten.

I 2014 var det nesten 460.000 personer som mottok fysioterapi hos avtalefysioterapeutene. Dette var en vekst på 29 000 mottakere, eller 6,8 prosent, fra 2011. Veksten i bruk av denne typen fysioterapi har skjedd i alle landets regioner. Det er imidlertid store variasjoner i nivået når man kontrollerer for befolkningsgrunnlag i regionene. Kommunene i Helse Nord er de som har klart flest mottakere av fysioterapi, med 114 mottakere per 1 000 innbyggere i 2014. Landsgjennomsnittet, som også tilsvarer nivået for kommunene i Helse Sør-Øst og i Helse Midt-Norge, var 89 mottakere. Kommunene i Helse Vest hadde det laveste nivået med i gjennomsnitt 77 mottakere per  1 000 innbyggere.

Det er personer med plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet som utgjør den klart største mottakergruppen av fysioterapi med en andel på 76 prosent i 2014. Artroser og ryggplager er de største enkeltdiagnosegruppene. Sykdommer i nervesystemet er den nest største hoveddiagnosegruppen, med en andel på sju prosent. Rundt tre prosent av de som går til private fysioterapeuter har en diagnose knyttet til hjerte- karsystemet, og her er pasienter som har hatt hjerneslag den største enkeltdiagnosegruppen.